Alevilik Üzerine Sorular Cevapları

Alevilik, Hz. Muhammed ve Hz. Âli´den evvelidir. Onların beden olarak yaratılmasından önce daha cihan yokken ilk nur ve o tek nurda ikisi bir olarak onlar yaratılmıştır.

1) “Âdem, ruh ile ceset arasındayken ben nebi idim” ( Müsned 4/66 5/379, İbni Ebî Şeyhe 14/292, Buhârî Tarih 7/374, Ukaylî Zuafâ 4/300)
2) “Her şeyden önce Allah’ın ilk var ettiği şey benim nurumdur” (Aclunî, I/265-266c)
3) “Hiçbir peygamber yoktur ki, onunla Âlî gizli olarak gönderilmiş olmasın, benimle ise açık olarak gönderilmiştir” (Ahmet er-Rahmâni el-Hemedâni “el-İmâm Âli” S.86; İbin Ebi Cemhur el-İhsâi “el-Meclâ” S.368)

Bizim Kâbemiz insândır. Kâmil insânı, Pir´i ziyaret etmek onun cemâlini görmek Hacca gidip hacı olmak gibidir. Hz. Muhammed ve de Hz. Âli böyle bir inancı taşır.

“Âli’nin misâli, sizin aranızda Kâbe-i Müşerrefe gibidir; ona bakmak ibâdettir; onun ziyaretine gitmek farizâdır” (İhkâkü’l-Hak, c.5, s.647, Bihârü’l-Envâr, c.38, s.199, Keşfü’l-Yakîn, s.298

Alevilik, insânı merkeze alan ve de Hakkı insânda, insân cemâlinde gören bir inançtır. Hz. Muhammed ve de Hz. Âli böyle bir inancı taşır.

1) “Beni gören muhakkak ki Hakk´ı görür.” ( Kütüb-i Sitte, c:4, s:516)
2) “Allâh, Âdem´i kendi sureti ve Rahmân sureti üzerine yarattı.” (Meclisi, Biharu´l Envar c:11, s:111, Kütüb-i Sitte, c:10, s:288)
3) “Mirâç gecesinde rabbimi en güzel surette ve bıyıkları yeni terlemiş bir genç suretinde gördüm.” (İbn-i Ebi Cumhur İhsai, AvÂliyu´l-Âli, Kum, İntişaratul Şüheda c:1, s:52)
4) “Âli’nin yüzüne bakmak ibadettir.” (Taberâni, Mûcem’ul- Kebir, Hadis No: 9863, 207, 18 / 109; El-Hakim, Mustedrak, Hadis No: 4665, 4666, 4683, 82, 81, 3/ 153; Abdullah İbn Mesud’dan, Taberâni, Aziziye, C. 3, S. 417)
5) “Âli’yi sevmek ibâdettir” (İrşâdü’l-Kulûb, s.209.)

Âşığın sözü Kuran´ın özüdür ve onların nefesleri Kuran´ın bâtıni yorumudur. Hz. Muhammed ve de Hz. Âli böyle bir inancı taşır.

1) “Şu (Kur’ân), Allah’ın suskun kitabıdır; ben ise Allah’ın konuşan kitabıyım (Vesâilü’ş-Şîa, c.18, s.20.)
2) İnsanla Kur´an ikiz kardeştir- El insanu vel Kur’anu tev’eman
3) “Her bir ayetin bir zâhiri, bir bâtını vardır. Her ayet için bir had (sınır) ve her had için bir matla’ (hakikatini müşâhede yeri) vardır.” (Taberî, Muhammed b. Cerir, -ibni Mesud´dan rivayetle)

18th May, Mehmet Özgür Ersan tarafından yayınlandı

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir