ANADOLU ALEVİ BEKTAŞİ DERGAHLARI – Mehmet Özgür Ersan

ANADOLU ALEVİ BEKTAŞİ DERGAHLARI

1-) HACI BEKTAŞ DERGAHI, PİR EVİ:
Hacı Bektaş Dergahı, HACI BEKTAŞ VELİ adına kurulmuştur. Anadolu’ya gelen Hacı Bektaş, kimi yerleri dolaştıktan sonra o günkü adıyla Sulucakarahöyük’e yerleşir. Burada yaşayan halkla kaynaşır. Burası giderek heterodoks ve Ehlibeyt inanç odaklı kesimlerin inanç merkezi haline gelir. İşte bu derleşmeden Pirevi dediğimiz Alevi Bektaşiliğin ana dergahı Anadolu’da doğmuş olur. Dergahın kurulması Hacı Bektaş’la birlikte başlar. Daha sonraki yıllarda kimi eklenti ve düzenlemelerle türbeler, mezarlık, aşevi, kilerler, ambarlar, konukevi, çeşmeler, çamaşırhane, hamam, meydanevi, çilehane, yönetim yeri, tekke, eğitim ve sohbet odalarından oluşan büyük bir külliye oluşur. Dergah içerisindeki cami II. Mahmut zamanında yaptırılmıştır. Anadolu’ya İmam Ali, Ehlibeyt, Oniki İmamlar inancını, Muharrem yası geleneğini, tevella ve teberra anlayışını ilk defa Hacı Bektaş Veli getirir. Bu inanç öğelerini Dergahlar tekkeler yoluyla tüm Anadolu ve Balkanlara yayarlar.

İlk dönem Osmanlı padişahları Hacı Bektaş’a bağlılık ve saygı duymaktaydılar. Bunlardan I. Murat Hacı Bektaş’ın mezarına Mimar Yanko Madyan’a bir türbe yaptırır. Türbenin kubbesi Sekizinci İmam aşkına sekiz köşelidir. Daha sonraları II. Bayazıt, Dulkadir Oğulları beyi Alahaddin, Mimar Sinan, 4. Mustafa, Abdulaziz, II. Abdulhamit zamanlarında çeşitli onarımlar ve eklentiler yapılmıştır.

Hacı Bektaş Dergahı giderek Ahi, Kalenderi, Haydari diğer İmam Ali inanç temelli akımların merkezine dönüşür. Bu akımlara ait tekkelerde zamanla Dergaha bağlanırlar. Hacı Bektaş Dergahı aynı zamanda bir kültür ve eğitim merkezidir. Anadolu ve balkanlardaki tekke Şeyhleri burada eğitim görür ve icazetlerini alarak tekkelerinin başlarına dönerler.

Pir evini geliştiren Bektaşi Tarikatına yeni biçim kazandıran Balım Sultan olmuştur. Kalender Çelebi ayaklanmasından sonra Hacı Bektaş Veli Dergahının halk üzerindeki etkisinden korkan Osmanlı padişahı bu etkiyi kırabilmek için Dergaha 1552 yılında Sersem Ali adında bir kişiyi Dede-Baba unvanıyla atadığını görüyoruz. Daha sonraları da Mücerret (Evlenmemiş) Devşirme dervişlerin yerleştirildiği görülüyor. O tarihten sonradır ki Hacı Bektaş Veli, “evli idi evli değildi” tartışmaları zaman zaman alevlenerek sürüp gitmiştir. II. Mahmut’un yeniçeri ve Bektaşi Dergahlarına karşı yürüttüğü yıkım ve kıyımdan Pir evide nasibini alır. Dergah post nişini Hamdullah Çelebi Amasya’ya sürgün edilerek yerine Nakşi Şeyhi Mehmet Sait Efendi atanır görevi oradakileri Nakşiliğe çevirmektir. Ne varki kendisi ve onun ardılları da birer birer Bektaşileşeceklerdir. İşte bu dönemde II. Mahmut tarafından Pir evinin kalbine camii yaptırılmıştır. Daha sonraları Osmanlının yıkılması Cumhuriyetin ilan edilmesinden hemen sonra 30 kasım 1925 tarihinde 677 sayılı yasayla kapatılır. Bu kapatılmanın ardından Dergah içerisindeki el yazmaları önemli belgeler tarihi değeri yüksek halılar şamdanlar vb. binlerce malzeme Ankara’ya taşınması gayesiyle yağma edilmiştir. Daha sonra 1964 yılında müze olarak açılmıştır. Açılış tarihi olan 16 Ağustos 1964 den itibaren günümüze kadar her yıl düzenli olarak Ulusal ve Uluslar Arası düzeyde Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinlikleri büyük kitle katılımlarıyla coşkulu bir şekilde yapılmaktadır .

2-)ABDAL MUSA SULTAN DERGAHI:
Abdal Musa, Hacı Bektaş’ın önde gelen halifelerindendir. Hacı Bektaş Dergahındaki “Ayakçı Postu” onundur. Söylenceler onun Horasan erenlerinden olduğunu gösterir. Babası Hasan Gazi’dir, Dedesi Haydar Ata ise Hacı Bektaş’ın amcasıdır. Türbesi Antalya Elmalı’nın Tekke köyündedir. Bektaşi inancında Hacı Bektaş Dergahından sonra en önemli dergahlarımızdandır. Denizli’de, Bursa’da, Manisa’da, Bergama’da da Abdal Musa’ya ait Türbeler bulunsa da bunların makam olduğu asıl Türbenin Elmalı’nın Tekke köyünde olduğu kesindir. II. Mahmut döneminde Tekkenin tüm mal varlığına el konularak tekkenin başına Nakşi Şeyhleri atanmış Erkan, Nakşi usulüyle yürütülmüştür. Bu arada yörenin ileri gelenleri fırsattan yararlanarak dergahın mallarına el koymuşlardır. Daha sonraları çeşitli başvurular sonucu tekrar Bektaşi Erkanına geçilmiş. Hatta kimi beylerden el koydukları mallar geri alınmışsa da bu gibi durumlar Osmanlı Devletinin yıkılmasına kadar devam etmiştir.

3-)HAYDAR BABA TEKKESİ:
Abdal Musa’nın atalarındandır. Mezarı Elmalıdadır. Mezarının bulunduğu yerde Tekkesi kurulmuştur. Bu tekke 1826 da II. Mahmut tarafından yıktırılmıştır.

4-)KİLERCİ BABA TEKKESİ:
Abdal Musa’nın müritlerindendir türbesi Elmalı’dadır.

5-)KAFİ BABA TEKKESİ:
Abdal Musanın dervişlerindendir Türbesi Finikededir.

6-)GEYİKLİ BABA TEKKESİ:
Türbesi Bursa İnegöl yolu üzerinde Baba Sultan köyündedir. Horasan erenlerindendir. Gaziyan-ı Rum veya Abdalan-ı Rum dervişlerinden sayılır. İlkin Baba İlyas ve Ebul Vefa müridi olmuşsa da, daha sonra Hacı Bektaş Veli’ye bağlanmıştır.

7-)EMİR SULTAN:
Asıl adı Şemsettin Mehmet Bin Ali Hüseyin Buhari’dir. Yıldırım Bayazıt zamanında yaşamıştır. Mezarı Bursa’dadır. Ahilik kanalıyla Bektaşileşmiştir. Başka Emir Sultanlarda vardır. Yıldırım Bayazıt dönemi dışında yaşayanlar Nakşidirler.

8-)YAMAN ALİ BABA TEKKESİ:
Türbesi Tefenni’nin güney doğusunda Gülhisardadır.

9-)KOLU AÇIK HACIM SULTAN:
Asıl adı Receptir, Hacı Bektaş’ın akrabasıdır. Elde menakıpnamesi bulunan tek kişidir. Uşak’ın Sivaslı İlçesinin Susuz köyünde mezarı bulunmaktadır.

10-)YATAĞAN BABA TEKKESİ:
Hacı Bektaş’ın Halifelerindendir. Türbesi Muğla’dadır. II. Mahmut tarafından 1826 da yıktırılmıştır.

11-)OKLU HOROZ DEDE TEKKESİ:
Türbesi ve Tekkesi Manisa’nın Akhisar ilçesinin Horoz köyündedir. 14.yüzyıl da yaşamıştır.

12-)AYNİ ALİ BABA TEKKESİ:
14. yüzyılda Saruhan’da yaşamıştır. İstanbul’da da adına Tekke ve cami vardır.

13-)YOLA GELDİ BABA TEKKESİ:
Saruhan beyliğinin on iki önemli kişisinden birisidir Tekkesi ve Zaviyesi vardır.

14-)İBRAHİM SEYDİ DEDE TEKKESİ:
Saruhanoğulları döneminde yaşamıştır. Türbe ve mezarı zamanla yok olmuştur. Tekkeside vakıflara satılmıştır.

15-)ARIK DEDE TEKKESİ:
Asıl adı Halil’dir. Saruhan beyliği döneminde yaşamıştır. Soyu 1784 yılına dek sürmüştür.

16-)ABDİ BEY SULTAN TEKKESİ:
Mezarı ve Tekkesi Muğla’da Yatağan Baba Tekkesinin yanındadır.

17-)HASAN BABA TEKKESİ:
İzmir’in kenarında Katipoğlu mahallesindedir.

18-)HAMZA BABA TEKKESİ:
Hacı Bektaş’ın yetiştirdiği 360 müritten birisidir. Turgutlu Kemalpaşa yolunun 5 km doğusunda Hamza köyünde dergahı vardır.

19-)VELİ BABA DERGAHI:
Isparta’nın Senirkente bağlı Uluğ Bey kasabasında Dergahı bulunmaktadır. Macasistan’da ki Gül Baba ile yakınlıkları bilinmektedir. Her yıl Haziran ayında anma etkinlikleri düzenlenmektedir.

20-)AHİ SEMSETTİN TEKKESİ:
Türbesi veTekkesi Isparta’nın Uluborlu ilçesinin Ahbadın (Ahi Bahaddin) mahallesindedir.

21-)SEYYİT TEKKESİ:
Uluborlu’da Alaaddin caminin yanındadır.

22-)ŞEYH ÇAKIR TÜRBESİ TEKKESİ:
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinin Şeyh Çakır köyündedir.

23-)HÜSEYİN DEDE TÜRBESİ:
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinin Şeyh Çakır köyündedir. Hacı Bektaş’ın müritlerindendir.

24-)SARI DEDE TÜRBESİ TEKKESİ:
Hacı Bektaş’ın müritlerindendir. Asıl adı Sarı İsmail dir. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinin Dedeler köyündedir.

25-)ŞEMSİ BABA (KARA DUTLU DERGAHI):
İzmir’de Yağhaneler semtindedir.

26-)HORASANLI ALİ BABA TEKKESİ:
Türbesi ve tekkesi Tirede bulunmaktadır.

27-)BABA SULTAN TEKKESİ:
Hacı Bektaş müritlerindendir. Tirede Erbain dağları eteklerindedir.

28-)BEKRİ BABA TÜRBESİ:
İzmir Menemendedir.

29-)AYNİ ALİ BABA TEKKESİ:
Manisa’dadır. 1826 da yıkılarak yok edilmiştir.

30-)NİYAZİ BABA TEKKESİ:
Manisa’dadır. 1826 da yıktırılmıştır.

31-)ŞÜCAATTİN VELİ DERGAHI:
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinin Arslanbeyli köyündedir. Halen faaliyetini sürdürmektedir.

32-)SEYYİT CEMAL SULTAN:
Hacı Bektaş müritlerindendir, mezarı Dersim Sayman’dadır. Kütahya Balıkesir’de de makamları vardır.

33-)RESUL BABA:
Hacı Bektaş müritlerindendir. Altuntaş Beşkarış Ayrıkçalı denilen yerdedir.

34-)ŞEYH EDEBALI:
Hacı Bektaş’ın çağdaşıdır. Kendisi Ahi’dir, Hacı Bektaş’a Bağlanmıştır. Osmanlı Devletinin kurulmasında önemli rol oynamıştır. Osman Gazinin kayın babasıdır. Türbesi ve Tekkesi Bilecik’tedir.

35-)KUMRAL ABDAL:
Asıl adı Turgut’dur. Edebalı’nın müritlerindendir. Yenişehir bölgesindedir.

36-)MENTEŞE BABA:
Afyon Sandıklı’da mezarı vardır.

37-)ALİ BABA:
Hacı Bektaş müritlerindendir. Akhisar yakınlarında türbesi vardır.

38-)MUCUR SEYDİ:
Hacı Bektaş’a bağlananlardandır. Sarı Alemli diye ün salan mezarı Ankara’da dır.

39-)HIZIR SAMİT:
Hacı Bektaş müritlerindendir. Mezarı Tebriz’dedir

40-)ÇERDEĞİN DEDE:
Hacı Bektaş müritlerindendir mezarı Çerdeğin bölgesindedir.

41-)SEYYİT RECEP:
Hacı Bektaş müritlerindendir. Emre dağı yanında Akçayır’dadır.

42-)SARI KADI:
Hacı Bektaş tarafından kendisine Ankara Karacadağ yurt verilmiştir

43-)PİRAB(PİREBİ) SULTAN:
Hacı Bektaş müritlerindendir. Konya Karaman’da dır.

44-)SULTAN BAHADDİN ATLAS PUŞ:
Hacı Bektaş müritlerindendir. Kafkasya Bakü Şamak bölgesindedir.

45-)DOST HÜDA:
Hacı Bektaş müritlerindendir. Bayındır Han’ın torunudur Tebriz’de dir.

46-)SARI İSMAİL:
Hacı Bektaş Mürididir. Aynı zamanda da sırdaşıdır. Tavas’da mezarı vardır.

47-)POSTİN PUŞ BABA:
Hacı Bektaş müritlerindendir. Bursa Yenişehir’de mezarı vardır.

48-)KOYUN BABA:
Hacı Bektaş mürididir. Mezarı Çorum iline bağlı Osmancık’tadır.

49-)ABDAL MURAT TEKKESİ:
Orhan bey döneminde yaşamıştır, mezarı Bursa’da dır.

50-)AK BIYIK BABA TEKKESİ:
Mezarı Bursa’da dır.

51-)RAMAZAN BABA TEKKESİ:
Bursa Işıklar semtindedir.

52-)KAYALI BABA TEKKESİ:
Bursa’da dır

53-)DEDE SULTAN TEKKESİ:
Payas’ta dır

54-)SEYYİT BATTAL CAFER GAZİ TEKKESİ:
Kayseri’de dir.

55-)BARAK BABA:
Kendisi Kalenderi Şeyhidir. Tokat’ta doğmuştur. Daha sonra Hacı Bektaş ve Sarı Saltık’a bağlanmıştır. Gelanlılar tarafından öldürülmüştür. Kendisine bağlı olan Olcaytu Hdabende Geylanlıları cezalandırarak Barak Babanın ölüsünü Azarbeycan’daki Sultaniye kentinde toprağa vermiştir. Ayrıca Hacı Bektaş’tan yetki alarak Bigadiç’e yerleştiğine yöre halkı tarafından inanılır. Yağcılar bucağının Baraklar köyün’de türbesi vardır.

56-)SÜMBÜLLÜ BABA TEKKESİ:
Hacı Bektaş Müritlerindendir. Türbesi Tokat’tadır.

57-)HIDIRLIK TEKKESİ:
Tokat’tadır

58-)AÇIKBAŞ TEKKESİ :
Tokat’tadır

59-)GAJGAJ DEDE TEKKESİ:
Tokat’tadır

60-)TAŞOLUK TEKKESİ:
Tokat’tadır.

61-)KEÇECİ BABA TEKKESİ:
İsmini Ahi Mahmut Keçeçi Babadan alır. Daha sonraları Hacı Bektaş’a bağlanır. Türbesi Tokat’ın Erbaa ilçesinin Keçeci köyündedir.

62-)ALİ BABA TEKKESİ:
Kütahya’da Gediz ilçesinin Akçaalan Köyünde Kütahya’ya 26 km uzaklıkta Geven köyünde olmak üzere üç adet Mezarı vardır.

63-)AYNİ ALİ TEKKESİ:
Manisa’da dır.

64-)AHİ ORAN SULTAN TEKKESİ:
Ahi Oran tüm Ahiler gibi oda Hacı Bektaş’a bağlanmıştır. Tekkesi Denizli’dedir.

65-)KOÇ DAVUT SULTAN TEKKESİ:
Alanya’dadır.

66-)DÜLÜK BABA TEKKESİ:
Gaziantep’tedir.

67-)SEYYİD NURETTİN:
Nevşehir yakınlarındadır.

68-)AHİ EVREN:
Ahiliğin piridir. Kırşehir valisi Nurettin Caca tarafından öldürülmüştür. Hacı Bektaş ile sıkı ilişkileri vardır, zamanla Bektaşiliğe bağlanmıştır. Anadolu da sanat ve esnaflığın gelişmesinde önemli rol oynamışlardır.

69-)YATUK SUTAN:
Kırşehir’in Mucur ilçesindedir.

70-)HÜSEYİN GAZİ TEKKESİ:
7. yüzyılda yaşamıştır, Battal Gazinin babasıdır. Ankara Yakınlarında Hüseyin Gazi tepesindedir.

71-)SEYYİT BATTAL GAZİ:
Annesi ve iki oğlunun mezarı Malatya’dadır. Kendisinin mezarı ve türbesi Eskişehir Seyitgazi ilçesindedir.

72-)ŞAMASPUR TEKKESİ:
Çorum Alaca’da dır.

73-)MELEK BABA TEKKESİ:
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindedir.

74-)ÜRYAN BABA TEKKESİ:
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindedir.

75-)HAYDARI SULTAN TEKKESİ:
Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Haydardede köyündedir. Hacı Bektaş dönemi erenlerindendir.

76-)HASAN DEDE DERGAHI:
1489da Horasan’ın Karaman’da doğmuştur. 1567 de Anadolu’ya gelerek Ankara’nın Keskin ilçesine bağlı Hasan Dede köyünde zaviyesini kurmuştur. Türbesi bu zaviyededir.

77-)NASRETTİN TEKKESİ:
Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Nusrettin köyündedir. Hırıstiyanlarca da ziyaret edilir.

78-)MAMASUN TEKKESİ:
Hırıstiyanlarında ziyaret ettiği Bektaşi tekkesi Nevşehir’dedir.

79-)CAFER BABA TEKKESİ:
Kütahya Dumlupınar istasyonu yakınındadır.

80-)İNCİ(İNCİR) BABA TEKKESİ:
Çanakkale Sayacık köyü yakınındadır.

81-)KALECİK KOÇU BABA TEKKESİ:
Ankara’nın kuzeyinde Kalecik yakınlarındadır. Hacı Bektaş’ın mürididir.

82-)MUHAMMET ŞAH DEDE TEKKESİ:
Çankırı Ayrak köyündedir. Giresun Şebinkarahisar’da da aynı isimde bir türbe vardır.

83-)ÇOBANLI TEKKESİ:
Şebinkarahisar’dadır.

84-)SEYDİM SULTAN TEKKESİ:
Çorum yakınlarındadır.

85-)AYBEK BABA:
Babai Kalenderi dervişlerindendir. Amasya’da zaviyesi vardır.

86-)BUZAĞI BABA (ŞEYH BABA-YI MERENDİ):
Babai-Kalenderi devişlerindendir. 4.Rüknettin Kılıçarslan kendisine bağlanmıştır.

87-)PİRİ BABA TEKKESİ:
Hacı Bektaş müritlerindendir. Amasya Merzifon’dadır

88-)PİR ALİ BİRCİVAN TEKKESİ:
Amasya Gümüşhacıköy ilçesi Sarayözü köyü’dedir.

89-)MASUMLAR TEKKESİ:
İmam Bakır ve İmam Musa’nın çocuklarının yattığı söylenen Tekke Sivas’tadır.

90-)ANZAHAR (ANDAHAR) MUHAMMET GANİ BABA TEKKESİ:
Divriği de Gani Baba tarafından yaptırılmıştır.

91-)SEYYİT GARİP MUSA TEKKESİ:
Hacı Bektaş müritlerindendir. Sivas Divriği Yağbasan köyünü merkez edinmiştir. Daha sonra Kars, Sarıkamış, Selim, Kafkasya ve Eskişehir’e kadar yayılmışlardır.

92-)ARAPKİR TEKKESİ:
Arapkir’dedir. Yavuz Sultan Selim döneminde Dersim denilen bölgeden sürgüne edilen Seyyid Mahmud Hayrani evladı Seyyid Ali Dede tarafından kurulmuştur. Bu Tekke şuan tamamiyle yok edilmiştir. Dergahın evlatları buradan da sürgüne uğrayarak Arguvan ilçesi köylerine yerleşmişlerdir.

93-)ŞEYH HASAN ONER DERGAHI:
Malatya’nın Arapkir ilçesinin Onar köyündedir.

94-)DEDE SULTAN TEKKESİ:
Denizli’dedir.

95-)TESLİMSULTAN TEKKESİ:
Denizlidedir.

96-)NİYAZİ SULTAN BABA TEKKESİ:
Denizli Karaağaç’tadır

97-)KAZAK ABDAL TEKKESİ:
Balım Sultan müritlerindendir. Denizli’dedir

98-)BABA İLYAS VE MESUDİYEDEGAHI:
Dede Garkın halifelerindendir .Amasya Çat köyünde yatırı vardır.

99-)BABA İSHAK:
Baba İlyas ‘ın mürididir. Amasya’dadır.

100-)ŞEYH MUHLİS BABA:
Baba İlyas’ın oğludur. Kırşehir’dedir.

101-)AŞIK PAŞA:
Muhlis Paşanın oğludur. Kırşehir’dedir

102-)KARAKURT (KALENDER BABA )TEKKESİ:
Kırşehir Karakurt kaplıcaları yakınındadır.

103-)TAPTUK EMRE:
Horasan Erenlerindendir Hacı Bektaş Veli’ye bağlanmıştır. Yunus Emre’nin Mürşididir. Sakarya’nın Nallıhan köyünde yatmaktadır. Ayrıca Anadolu ve Rumeli’de ismine köyler ve yatırlar vardır.

104-)YUNUS EMRE:
Hacı Bektaş yoluyla Taptuk Emre’ye Bağlanmıştır. Eskişehir’in Sarıköyün’de doğmuştur, zaman zaman başka yerlerde bulunmuşsa da gene aynı köyüne dönmüş ve orada ölmüştür. Mezarı oradadır. Alevi –Bektaşi yolunu en güzel anlatan halk şairlerimizdendir.

105-) ŞEMS TEBRİZLİ:
Hacı Bektaş’ın müritlerindendir. Hacı Bektaş tarafından Mevlana’yı eğitmek üzere Konya’ya gönderilir. Mezarı Pirevi’ndedir. Mevlevilerin Şems kolu halen Hacı Bektaş Çelebileriyle ilişkidedirler.

106-)BALIM SULTAN :
Hacı Bektaş Veli’nin tek oğlu Seyit Ali Sultan (Kızıl Deli)’ın oğlu Mürsel Balinin oğludur. Annesi bir Sırp Prensesidir. Tarikatın ikinci Piridir. Tarikatın yeniden yapılandırılmasında önemli rol oynamıştır. Son derece zeki ve akıllı bir kişiliğe sahiptir. Bir yanda II. Bayazıt’ı idare ederken diğer yanda kardeşi Kalender çelebi kanalıyla Şah İsmail, Pir Sultan, Kul Himmet, Koyun Baba gibi önemli isimleri bir araya getirerek Safavi devletinin kurulmasında ki perde arkası etkenlerinden birisidir. Mezarı Pirevi’ndedir.

107-)GAZİLER DERGAHI:
Ankara’dadır.

108-)ŞEYH MEHMET HORASANİ ZAVİYESİ:
Van’ın Çoravans köyündedir.

109-)BABA HÜSEYİN ZAVİYESİ:
Adilcevaz’a bağlı Kogos’ıÜlya(Yolçatı) köyündedir.

110-)BABA TAŞHUN:
Adilcevaz’a bağlı Taşhun Köyündedir.

111-)BABA MERDAN ZAVİYESİ:
Ahlat’tadır.

112-)BABA HAYRİ ZAVİYESİ:
Erçiş’tedir.

113-)KARA DONLU CAN BABA(KARA PİRBAT):
Hacı Bektaş müritlerindendir. Yatırı Divriği Karakeban (Gedikbaşı) bucağının Onerli (Ömerli) köyündedir. Arıkbaşı ve Çorum’da da makamları vardır.

114-)BEKTAŞ AHİ ZAVİYESİ:
Mudurnu’dadır

115-)SEYYİT MAHMUT HAYRANİ:
Dersim merkezli Alevi ocaklarındandır. Önceleri Mevlevilerle ilişkileri olsa da daha sonra Hacı Bektaş’a bağlanmıştır.

116-HIDIR ABDAL SULTAN OCAĞI:
Hacı Bektaş’ın müritlerindendir Karaca Ahmet’in oğludur. Alevi–Bektaşi yolundan düşkün edilenlerin tekrar yola kazandırılmasında önemli rol oynayan etkili bir Ocaktır. Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin Ocak köyündedir.

117-)HUBYAR SULTAN DERGAHI:
Tokat – Almus ilçesinin Hubyar köyündedir. Söylenceler, araştırmacı yazar Ali Kenanoğlu, İsmail Onarlı’nın bulguları Tarihte iki Hubyar’ın olduğu birincisi Hacı Bektaş döneminde yaşayan ve ona bağlanan Hubyar, diğeri 16. yüzyılda yaşayan Hubyar. Oğuzların Beğdili boyuna mensup olan bu ocak Tarihte çeşitli nedenlerden ötürü ikiye bölünmüştür. Bu topluluktan ayrılan Sıraç Türkmenleri Anşa Bacı diye bir ocak kurmuşlardır. Baskılara rağmen Asimile olmamış en değerli ocaklarımızdandır.

118-)HÜSEYİN ABDAL TEKKESİ:
Sivas’ın Çamşıhı köyündedir. Hacı Bektaş’a bağlı Bostancı Baba’nın soyundandır.

119-)YALINCAK TEKKESİ:
Hafik’e bağlı Celallı Bucağı Yalıncak köyü’ndedir

120-)SAMUT BABA TEKKESİ:
Kangal’a bağlı Tekke köyü’ndedir.

121-)ERASLAN TEKKESİ:
Yıdızeli’nin Güneykaya köyü’ndedir.

122-)PİR GÖKÇE TEKKESİ:
Zara Divriği kara yolu üzerindedir.

123-)CÖĞÜ BABA TEKKESİ:
İmranlı Yünören (Cöğü) Köyü’ndedir.

124-)SELMAN BABA TEKKESİ:
Şarkışla’nın Mecit Köyü’ndedir.

125-)HAKKI BABA TEKKESİ:
Şarkışla’nın Hardal Köyü’ndedir.

126-)HASAN BABA TEKKESİ:
Şarkışla’nın Ortaköy’dedir.

127-)SAVRUN BABA ZAVİYESİ:
Divriği’nin Savrun Köyü’ndedir.

128-)AHİ BABA (ŞEYH BAYAZIT ZAVİYESİ):
Divriği’nin Ahi Köyü’ndedir.

129-)AĞCA BABA TEKKESİ:
Divriği’nin Karakale Köyü’ndedir.

130-)KOCA HAYDAR TEKKESİ:
Divriği,Malatya,Kemaliye,Elazığ’ı birbirine bağlayan Sarıçiçek yaylasında Koca Haydar bölgesindedir.

131-)HASN PAŞA TEKKESİ:
Divriği’nin Üçpınar Köyü’ndedir.

132-)SEYYİT BABA TEKKESİ:
Divriğİ’nin Akmeşe (Ziniski )Köyü’ndedir.

133-)KOCA SAÇLI/ RESULBABA TEKKESİ:
Hacı Bektaş müritlerindendir. Divriği’nin Erikli Köyü’ndedir.

134-)VEZİRKÖPRÜ BEKTAŞİ TEKKESİ:
Samsun’un Vezirköprü İlçesindedir.

135-)ABDAL MUSA TEKKESİ:
Saruhan’ın Sart Köyü’ndedir.

136-)KILLI IŞIK BABA TEKKESİ:
Saruhan Babaköy’dedir.

137-)MENTEŞ SULTAN TEKKESİ:
Gördes’in Balıklı Köyü’ndedir.

138-)BATAN BABA TEKKESİ:
Gördes’in Karabaylı Köyü’ndedir.

139-)HALİFE SULTAN TEKKESİ:
Gördes’in Musaca Köyü’ndedir.

140-)İLYAS DEDE TEKKESİ:
Gördes’in İlyaslar Köyü’ndedir.

141-)SAĞIRAN BABA TEKKESİ:
Menemen’dedir.

142-) OKÇU BABA TEKKESİ:
Menemen Azizli Köyü’ndedir.

143-)HACI BABA TEKKESİ:
Demirci Kazası’ndadır.

144-)SIBBAH BABA TEKKESİ:
Gördes Kazası’ndadır.

145-)VUSUH BABA TEKKESİ:
Gördes Kazası’ndadır.

146-)KURT BABA TEKKESİ:
Aydın’ın Tire Kazası’ndadır.

147-)BATAN BABATEKKESİ:
Aydın’ın Birgi Kazası’ndadır.

148-)KAYTAK BABA TEKKESİ:
Aydın’ın Güzelhisar Kazası’ndadır.

149-)RAMAZAN BABA TEKKESİ:
Bursa livası Gönen’in Kala Köyü’ndedir.

150-)VELİ BABA TEKKESİ:
Bursa Livası Sencar Bucağı Çamlıca Köyü’ndedir.

151-)KÜME BABA TEKKESİ:
Bursa livası Mihaliç Kazası’ndadır.

152-)KARA BABA TEKKESİ:
Bursa livası Kirmastı Kazası Paşalar Köyü’dedir.

153-)EKMEK YEMEZ SULTAN TEKKESİ:
Bursa livası Tuzla Kazası Paşalar Köyü’ndedir.

154-)AHMET BABA TEKKESİ:
Bursa livası Gönen Kazası Hasan Ağa Köyü’ndedir.

155-)CANLI ALİ BABA TEKKESİ:
Edremit yakınlarındadır.

156-)ŞAH ÇELEBİ TEKKESİ:
Kütahya livası Kula Kazası’ndadır.

157-)SURETİ BABA TEKKESİ:
Isparta’nın Eğridir Kazası’ndadır.

158-)KURT BABA TEKKESİ:
Biga kazası Geredeli Köyü’ndedir.

159-)DAVUT BABA TEKKESİ:
Bigadiç ilçesi Adalar Köyü’ndedir.

160-)AÇIKBAŞ TEKKESİ:
Kütahya livası Alaybeyli Kazası Çardak Kasabası’ndadır

161-)ABDİ BEY TEKKESİ:
Kütahya livası Karaağaç Güzelhisar’ın Batan köyü’ndedir.

162-)ABDAL MUSA TEKKESİ:
Kütahya livası Ayazmend Kazası’ndadır.

163-)KIRAN BABA TEKKESİ:
Kütahya Livası Şumlu Kazası’ndadır.

164-)SEYYİT BABA TEKKESİ:
Bilecik’tedir.

165-)NACİYE SULTAN TEKKESİ:
Ankara’dadır

166-)KARACA AHMET SULTAN TEKKESİ:
Bursa Yenişehir Küçük Abaza Köyü’ndedir.

167-)YAVAŞÇA POSTA BABA TEKKESİ:
Bursa Yenişehir’dedir.

168-)HACI BABA/ARMAĞAN BABA TEKKESİ:
Kütahya’dadır.

169-)SULTAN ABDULLAH/AKDOĞAN TEKKESİ:
Eskişehir’dedir.

170-)HIZIR BABA TEKKESİ:
Merzifon’dadır

171-)BAHŞAYİŞ BABA TEKKESİ:
Eskişehir’in Evliya Baki Bucağı’ndadır.

172-)MİHMAN BABA TEKKESİ:
Taşabat’tadır.

173-)MERDAN DEDE TEKKESİ:
Afyonkarahisar’dadır.

174-)ALİ NACAK SULTAN TEKKESİ:
Konya’dadır.

175-)TAŞKUN DEDE TEKKESİ:
Konya’nın İnsuyu Kazası’ndadır.

176-)DEDEKİ DEDE TEKKESİ:
Konya’nın Ilgın Kazası’ndadır.

177-)CANİK SULTAN TEKKESİ:
Eskişehir’dedir.

178-)TAŞLICA TEKKESİ:
Karacaşehir’dedir.

179-)SİNAN BABA TEKKESİ:
Çay Kazası’ndadır.

180-)SİNAN BABA TEKKESİ:
Geyve’dedir.

181-)DOĞAN BABA TEKKESİ:
İnegöl’dedir

182-)ALİ BABA TEKKESİ:
Lefke Kazası’ndadır.

183-)DİNÇER BABA TEKKESİ:
Pazarcık’ın Hisar Kazası’ndadır.

184-)ŞEKERİM BABA TEKKESİ:
Bursa Yenişehir’dedir

185-)ŞEYH YUSUF BABA TEKKESİ:
İnegöl’dedir.

186-)ZİVER BABA TEKKESİ:
Beypazarı’ndadır.

187-)ÖZBAKAN BABA TEKKESİ:
Kütahya’dadır.

188-)CAME BABA TEKKESİ:
Gediz’dedir.

189-)KURT DEDE TEKKESİ:
Eğrigöz Kazası’ndadır.

190-)HACI HAMU TEKKESİ:
Homa Kazası’ndadır.

191-)SİNAN BABA TEKKESİ:
Gediz’dedir.

192-)YOLA GELDİ SULTAN TEKKESİ:
Gediz’dedir.

193-)SEYDİ BABA TEKKESİ:
Gediz’dedir.

194-)GÜL NEBİ BABA TEKKESİ:
Eskişehir’in Seyitgazi Kazası’ndadır.

195-)ŞİRİN BABA TEKKESİ:
Afyonkarahisar’dadır.

196-)AHİ BABA TEKKESİ:
İshaklı Kazası’ndadır.

197-)BABA TEKKESİ:
Şuhut Kazası’ndadır.

198-)KURT BABA TEKKESİ:
Şuhut Kazası’ndadır.

199-)MERDANE DEDE TEKKESİ:
Afyonkarahisar’dadır.

200-)BALIM SULTAN TEKKESİ:
Afyonkarahisar’dadır

201-)ZEHİP DEDE TEKKESİ:
Ankara’dadır.

202-)GÜL BABA TEKKESİ:
Ankara’nın Çubuk Kazası’ndadır.

203-)BABA YENAR TEKKESİ:
Ankara’dadır.

204-)İNCİK DEDE TEKKESİ:
Yabanabad Kazası’ndadır. Burada İncik Dede ismin de bir tekke daha vardır.

205-)YAVAŞ ABDAL TEKKESİ:
Çankırı’dadır.

206-)CUMA BABA TEKKESİ:
Çankırı’dadır.

207-)ATA ABDAL TEKKESİ:
Çankırı’dadır.

208-)ÇÖP BABA TEKKESİ:
Kalecik kazas’ındadır

209-)YAHYA BABA TEKKESİ:
Tosya’dadır

210-)RUHİ BABA TEKKESİ:
Çankırı’dadır

211-)HAYDAR SULTAN TEKKESİ:
Çankırı’dadır

212-)HIZIR HALİFE TEKKESİ:
Yozgat’tadır

213-)ALİ BABA TEKKESİ:
Hacı Bektaş İlçesi’ndedir

214-)DERVİŞ MEHMET TEKKESİ:
Budaközü Kazası’ndadır

215-)YALAGELDİ TEKKESİ:
Yozgat Boğazlıyan’dadır.

216-)DEVLET ŞAHKULU TEKKESİ:
Yozgat’ın Akmağdeni Kazası’ndadır.

217-)DEVİŞ ŞAH TEKKESİ:
Yoagat’ın Akdağmadeni’ndedir.

218-SARI MEHMETLÜ TEKKESİ:
Yozgat’tadır.

219-)MAKSUT ABDAL TEKKESİ:
Gedikçubuk’tadır.

220-)NUSİN BABA/İNBEYLİKÇİ BABA TEKKESİ:
Orta Anadolu’dadır.

221-)PEMBE BABA TEKKESİ:
Bedirler köyün’dedir.

222-)HIZIR DEDE TEKKESİ:
Kılkiraz Kazası’ndadır.

223-)AHİ KURT TEKKESİ:
Amasya’nın Taşköprü İlçesi’ndedir.

224-)SEYFİ DEDE TEKKESİ:
Samsun’un Ladik İlçesi’ndedir.

225-)GÜRYAN BABA TEKKESİ:
Merzifon’dadır.

226-)TESLİM ABDAL TEKKESİ:
Çorum Mecitözü’ndedir.

227-)BALIM SULTAN TEKKESİ:
Mecitözü’ndedir

228-)HIZIR BABA TEKKESİ:
Merzifon’dadır.

229-)TURHAN TEKKESİ:
Hüseyinabad Kazası’ndadır.

230-)BABA HAMİT TEKKESİ:
Tokat’ın Kazabad Kazası’ndadır.

231-)KALENDER BABA TEKKESİ:
Divriği İlçesi’ndedir.

232-)KELHAN DEDE TEKKESİ:
Tokat’ın Niksar İlçesi’ndedir.

233-)DÜRDANE BABA TEKKESİ:
Tokat’ın Kazabad Kazası’ndadır.

234-)KETENCİ BABA TEKKESİ:
Konya’nın Karaman İlçesi’ndedir.

235-)ŞEYH BALABAN TEKKESİ:
Konya’nın Karaman İlçesi’ndedir.

236-)YHAYDAR BABA TEKKESİ:
Konya Ilgın’dadır.

237-)ŞEYH GAZNEVİ TEKKESİ:
Aksaray’dadır.

238-)TAŞKUN DEDE TEKKESİ:
Ab-u safi’dedir.

239-)HIRKALI SULTAN TEKKESİ:
Aksaray’dadır.

240-)DERVİŞ NURİ TEKKESİ:
Çorumdadır.

241-)MAKSUD DERV.Ş TEKKESİ:
Çorum’dadır.

242-)KEŞKÜLBAŞI AHMET BABA TEKKESİ:
Niğde’dedir.

243-)MERKEPLİ BABA TEKKESİ:
Aksaray’dadır.

244-)BAĞINCIK SULTAN TEKKESİ:
Afyon’dadır.

245-)ŞEYH MECİT TEKKESİ:
Çorum’dadır.

246-)ŞEYH KILAVUZ TEKKESİ:
Çorum’dadır.

247-)KARA DONLU TEKKESİ:
Çorum’dadır.

248-)ABDAL NURİ TEKKESİ:
Çorum’dadır.

249-)EVLİYA BABA TEKKESİ:
Çorum’un Kulubaba Köyü’ndedir.

250-)BALIM SULTAN TEKKESİ:
Çorum’dadır.

251-)GÜLLÜCÜK DEDE TEKKESİ:
Çorum’dadır.

252-)KALINCA DEDE TEKKESİ:
Çorum’dadır.

253-)KOÇAN BABA TEKKESİ:
Uşak’tadır.

254-)ABDAL İHAD TEKKESİ:
Çorum’dadır.

255-)KULİ BABA TEKKESİ:
Çorum’dadır.

256-)ARGUNİ BABA TEKKESİ:
Çorum’dadır.

257-)AHİ BABA TEKKESİ:
Uşak’ın Banaz Kazası’ndadır.

258-)VELÜYÜDDİN BABA TEKKESİ:
Uşak’tadır.

259-)ŞAHKULU SULTAN DERGAHI:
İstanbul Göztepe’dedir. Asıl adı “Şuca”dır. Ahi Dervişlerindendir. Daha sonraları Bektaşiliğe bağlanmıştır. Hacı Bektaş Dergahı Postnişini Çelebi Feyzullah Efendi tarafından Şahkulu Dergahına atanan M.A.Hilmi Dedebaba döneminde dergah en parlak dönemini yaşamıştır. 1826 da II. Mahmut tarafından Nakşiler atanmışsa da pek etkili olamamışlardır.

260-)KARACA AHMET SULTAN DERGAHI:
Hacı Bektaş Veli’nin müritlerindendir. Tarikatın gözcüsüdür. İstanbul Üsküdar’dadır. Aydın, Manisa, Sivrihisar, Akhiar, Afyon’da da makamları vardır. Yaşadığı dönemin Psikiyatristi ve Ruh doktorudur. 1826 da II.Mahmut tarafından kapatılmıştır. Nakşi şeyhleri atansa da pek etkili olamamışlardır. Günümüzde halen faaliyetlerini sürdürmektedir.

261-)KARAAĞAÇ TEKKESİ:
İstanbul Kağıthane’dedir

262-)HAŞİMİ OSMAN EFENDİ/SAÇLI EFENDİ TEKKESİ:
Halveti,Bayrami,Kadiri daha sonrada Bektaşi olmuştur. İstanbul Kasımpaşa’dadır.

263-)KARYAĞDI/HAFIZ BABA TEKKESİ:
İstanbul Eyüp ilçesi Alibey Köyü’ndedir.

264-)KAZLIÇEŞME ERYEK BABA(PERİŞAN BABA )DERGAHI:
İstanbul Kazlıçeşme’dedir

265-)ŞEHİTLİK (NAFİ BABA )TEKKESİ:
İstanbul Rumelihisarı’ndadır.

266-)BÜYÜK ABDULLAH BABA TEKKESİ:
İstanbul Topkapı’dadır.

267-)EMİN BABA/VALİDE SULTAN/KUYUBAŞI TEKKESİ:
İstanbul Edirnekapı’dadır

268-)AKBABA TEKKESİ:
İstanbul Beykoz Akbaba Köyü’ndedir

269-)İVAZ FAKİH BABA/NUR BABA/TAHİR BABA TEKKESİ:
İstanbul Çamlıca’dadır.

270-)BADEMLİ /MÜNÜR BABA TEKKESİ:
İstanbul Sütlüce’dedir.

271-)BANDIRMALI/İNADİYE TEKKESİ:
İstanbul Üsküdar’dadır

272-)YARIMCA BABA/ÖKÜZ LİMANI/ PAŞA LİMANI:
İstanbul Üsküdar’dadır

273-)TAHİR BABA DERGAHI:
Üsküdar’dadır

274-)MÜRÜVVET BABA TEKKESİ:
Üsküdar Kasımağa Mahallesindedir.

275-)AĞLAMIŞ BABA TEKKESİ:
İstanbul Belgrat Ormanlarındadır.

275-)CİBALİ BABA:
İstanbul Cibali’dedir.

276-)DURMUŞ DEDE TEKKESİ:
İstanbul Rumelihisarı’ndadır.

277-)DAVER BABA/BAŞIBÜYÜK TEKKESİ:
İstanbul Kartal’dadır.

278-)KARA MUSTAFA PAŞA TEKKESİ:
İstanbul Sadabad’dadır.

279-)ÖRÜK BABA TEKKESİ:
İstanbul Fatih Davutpaşa’dadır

280-)CİĞERCİ BABA TEKKESİ:
İstanbul Fatih Mevlanakapı Topkapı Arasındadır.

281-)KUMKAPI TEKKESİ:
İstanbul Kumkapı’dadır.

282-)TEKKECİLER TEKKESİ:
İstanbul Topkapı’dadır.

283-)KÂZİMİYE DERGAHI:
İstanbul’dadır

284-)GARİP DEDE TÜRBESİ:
İstanbul Küçükçekmece’dedir.

285-)AKBAŞ BABA TEKKESİ:
Çanakkale Eceabad Yalakabad Köyü’ndedir.

286-)HIDIRLIK TEKKESİ:
Edirne’dedir

287-)SEFER ŞAH TEKKESİ:
Edirne’dedir.

288-)SULTAN KAPLI DEDE TEKKESİ:
Edirne Kapıkule’dedir.

289-)YATAĞAN BABA TEKKESİ:
Edirne’dedir.

290-)BALABAN BABA TEKKESİ:
Edirne’dedir

291-)MUMCU HASAN BABA TEKKESİ:
Edirne’dedir.

292-)KADEMLİ BABA SULTAN TEKKESİ:
Edirne’dedir

293-)NEFES SULTAN TEKKESİ :
Enez Ferecik yakınlarındadır.

294-)ESKİ BABA /SARI SALTUK TEKKESİ:
Kırklareli Babaeski’dedir.

295-)KAYGUSUZ TEKKESİ:
Babaeski’dedir.

296-)KARA BABA TEKKESİ:
Hayrabolu’dadır

297-)SERSEM BABA TEKKESİ:
Tekirdağ’dadır.

298-)HUBAN BABA/ÇOBAN TEKKESİ:
Tekirdağ’ın Kayı Köyü’ndedir.

299-)ABDAL BABA (KILAVUZLU)DERGAHI:
Tekirdağ’ın Kılavuzlu Köyü’ndedir

300-)ARIZ BABA TEKKESİ:
İstanbul Mahmutpaşa’dadır

301-)MÜMEYYİZ BABATEKKESİ:
İstanbul mahmutpaşa’dadır

302-)AŞLAR TEKKESİ:
İstanbul Mahmutpaşa’dadır.

303-)FÜLFÜL BABA TEKKESİ:
Gelibolu’dadır.

304-)ECE BABA TEKKESİ:
Gelibolu’dadır.

305-)İLYAS BABA TEKKESİ :
Gelibolu’dadır.

306-)İLYAS BABA TEKKESİ:
Gelibolu’nun Büyük Anafarta Köyü’ndedir

307-)SEYFİ BABA TEKKESİ:
Gelibolu’nun Kum Köyü’ndedir.

308-)HIZIR BABA TEKKESİ:
Gelibolu’nun Burhanlı Köyü’ndedir.

309-)KARA BABA TEKKESİ:
Gelibolu’nun Dursun Köyü’ndedir.

310-)KAYATAŞLI TEKKESİ:
Gelibolu’dadır.

311-)EL TUTAN BABA TEKKESİ:
Gelibolu’nun Kuruca Köyü’ndedir.

312-)ÇAKMAK DEDE TEKKESİ:
Gelibolu Ergene’dedir.

313-)PINARHİSAR(BİNBİR OKLU) TEKKESİ:
Kırklareli’nin Erenler Köyü’ndedir.

314-)YAVAŞ (YUNUS) BABA TEKKESİ:
Enez’dedir.

315-)KEŞAN TEKKESİ:
Keşan’dadır.

316-)DOMUZDERE TEKKESİ:
Keşan’dadır.

317-)ERŞEN BABA TEKKESİ:
Keşan’dadır.

318-)MAHMUT BABA TEKKESİ:
Malkara’dadır.

319-)EVHAD BABA TEKKESİ:
Edirne Kuşkavak’tadır.

320-)MUHİTTİN BABA TEKKESİ:
Edirne Çöke Bucağı’ndadır.

321-)HACI BABA TEKKESİ:
Edirne Hamzabeyli Köyü’ndedir.

322-)SEYDİ KAVAĞI TEKKESİ:
Edirne Kavak Köyü’ndedir.

323-)EMİRLER TEKKESİ:
Silivri’dedir.

324-)HASTA BABA TEKKESİ:
Ciritli Kazası’ndadır.

325-VİZE BEKTAŞİ DERGAHI:
Kırklareli Vize Kasabası’ndadır.

326-)ABDURAHMAN GAZİ YATIRI:
Erzurum’dadır.

327-)ABUZER GAFFARİ TÜRBESİ:
Adıyaman’dadır.

328-)ABDULVAHAP GAZİ TÜRBESİ:
Malatya’dadır.

329-)ALİ SANCAK BABATÜRBESİ:
Çorum Sungurlu’dadır.

330-)AY SADIK TÜRBESİ:
Adıyaman Kahta’dadır.

331-)AĞU İÇEN (AĞUÇEN) OCAĞI:
Elazığ, Erzincan, Malatya ,Sivas ,Tunceli yörelerinde mevcuttur.

332-)AHMED DURAN YATIRI:
Malatya’dadır.

333-)BABA MANSUR OCAĞI:
Adıyaman ,Sivas, Tunceli yörelerinde mevcuttur.

334-)BUDALA SULTAN YATIRI:
Antalya,Elmalı ,Tekke Köyündedir.

335-)CELAL ABBAS OCAĞI:
Sivasta mevcuttur.

336-)COŞAR BABA TÜRBESİ:
Erzincan

337-)DÜZGÜN BABA YATIRI :
Tunceli

338-)GÖZÜ KIZIL OCAĞI :
Trakya

339-)GÜVENÇ ABDAL OCAĞI:
Ordu

340-)İMAM CAFERİLER OCAĞI:
Malatya

341-)HALİL İBRAHİM YATIRI:
Adıyaman

342-)ÇEÇ BABA TÜRBESİ:
İstanbul. Halıcıoğlu

343-)ÇİFTE SULTANLAR TÜRBESİ:
Çorum. Sungurlu

344-)ÇIPLAK BABA TÜRBESİ:
İstanbul. Kocamustafapaşa

345-)DERVİŞ BALI YATIRI:
Adana. Ceyhan

346-)EMRAH SULTAN YATIRI:
Erzincan Ulalar Köyü

347-)ESER BABA YATIRI:
Erzincan. Tercan

348-)ERİKLİ BABA DERGAHI:
İstanbul. Zeytinburnu

349-)GALİK KAPO TÜRBESİ:
Sivas Hafik

350-)GARİPÇE BABA YATIRI:
Çorum Sungurlu.

351-)GAZİ FAZIL BEY TÜRBESİ:
Çanakkale Kilitbahir

352-)İMAM RIZALILAR OCAĞI:
Sivas ve Tunceli

353-)İMAM ZEYNEL ABİDİNLİLER OCAĞI:
Malatya

354-)KARSİNİ BABA YATIRI:
Tunceli

355-)MAHMUT ENSARİ TÜRBESİ:
Adıyaman

356-)MAMA HATUN TÜRBESİ:
Erzincan. Tercan

357-)MELİKŞAH TÜRBESİ:
Erzincan. Kemah

358-)MUNZUR BABA YATIRI:
Tunceli. Ovacık

359-)MUSA KAZIM OCAĞI :
Malatya

360-)PEYİK BABA TÜRBESİ:
Sivas. Kızılcaören

361-)PİR SULTAN ABDALTÜRBESİ:
Sivas. Banaz’dadır. Yaşadığı dönemlerde devamlı ezilenlerin yanında yeralmıştır.Şah İsmail ve Kalender Çelebi ayaklanmalarına katılmıştır. Daha sonraları Hızır Paşa adlı Bir zalim tarafından astırılmıştır.Türk Halk Edebiyatının güçlü şairlerinden birisidir.

362-)SARIBAL OCAĞI:
Gümüşhane

363-)SULTAN SİNEMİLLİ OCAĞI:
Kahraman Maraş

364-)ŞAH İBRAHİM OCAĞI:
Malatya’dadır.

365-)ŞEYH BİRCAN OCAĞI:
Malatya ve Sivas

366-)DEDE GARKIN OCAĞI:
Adıyaman Kahta’dadır. Ebul Vefa’nın Halifelerindendir. Baba İlyas’a Mürşitlik yapmıştır. Yaşadığı dönemin en ulu kişisidir. Evlatları daha sonraları Diğer ocaklar gibi Pir Hacı Bektaş Veli’ye bağlanmıştır. Oğuzların 24 Boyundan birisi olduğu da söylenmektedir. Günümüzde halen Anadolu’da 170’e yakın Garkın isminde Köy vardır. Bu köylerin %25’i Osmanlı baskıları sonucunda asimile olup sunileşmişlerdir. Geri kalanları yinede Anadolu’nun En etkili Ocaklarından birisi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

367-)SÖYLEMEZOĞLU OCAĞI:
Çorum

368-)URYAN(YÜRÜYEN)HIZIROCAĞI :
Erzincan,Erzurum,Malatya

369-)ŞEYH ÇOBAN OCAĞI:
Erzurum .Malatya

370-)YANYATIR OCAĞI:
Aydın ve İzmir

371-)YILANLI BABA TÜRBESİ :
Kastamonu

372-)ZELİ BACI TÜRBESİ:
Tunceli

373-)TACİM DEDE TÜRBESİ:
Sivas Hafik

374-)CURA BABA TEKEKSİ:
İstanbul Kasımpaşa

375-)ARAP BABA TÜRBESİ:
İstanbul Kadıköy

376-)KARTAL BABA TÜRBESİ:
İstanbul Üsküdar

377-)TEZVEREN DEDE TÜRBESİ:
İstanbul Çemberlitaş

378-)YUŞA BABA TÜRBESİ:
İstanbul Beykoz

379-)TELLİ BABA TÜRBESİ:
İstanbul

380-)ZUHURAT BABA TÜRBESİ:
İstanbul Bakırköy

381-)SELAMSIZ BABA TÜRBESİ
İstanbul Üsküdar

382-)SARI GAZİ TÜRBESİ:
İstanbul Ümraniye

383-)KARA GAZİ TÜRBESİ:
İstanbul Kozyatağı

384-)SEYYİT AHMET TÜRBESİ:
İstanbul Üsküdar

385-)OTMAN BABA DERGAHI :
Bulgaristan .Hasköy (Haskova )

386-)AKYAZILI SULTAN DERGAHI:
Bulgaristan Varna Balçık Köyü

387-)DEMİR BABA TEKKESİ:
Bulgaristan. Deliorman’dadır

388-)SEYYİT ALİ SULTAN DERGAHI:
Yunanistan Dimetoka

389-)MUSA BABA DERGAHI:
Bulgaristan Rusçuk

390-YAHYA BALİ TEKKESİ:
Bulgaristan Razgrat

391-)HÜSEYİN BABA TEKKESİ:
Bulgaristan Duraç Köyü

392-)GENÇ BABA TEKKESİ:
Bulgaristan Miralar Köyü

393-)KIZANE TEKKESİ:
Bulgaristan Kızane Köyü

394-)KURT BABA TEKKESİ:
Bulgaristan Belören/ Belveren Kasabası

395-)MUSTAFA BABA TEKKESİ:
Bulgaristan Rusçuk

396-)İSMAİL BABA TEKKESİ:
Yugoslavya usturumca

397-)BABA KAMER TEKKESİ:
Bulgaristan Rusçuk

398-)ALİ BABA TEKKESİ:
Bulgaristan

399-)DENİZLERLİ ALİ BABA/HEKİM ALİ BABA TEKKESİ:
Bulgaristan

400-)ABDULLAH DEDE TEKKESİ:
Bulgaristan Zagra’dadır

401-)KADEMLİ BABA TEKKESİ:
Bulgaristan Zagra’dadır.

402-)TİMUR BABA TEKKESİ:
Bulgaristan Çirmen Kazası (Hezargrat)

403-)HÜSEYİN BABA TEKKESİ:
Bulgaristan Hezargrat

404-)MUSA BABA TEKKESİ:
Bulgaristan Hezargrat

405-)KOCA DOĞAN TEKKESİ:
Bulgaristan Hezargrat

406-)HAKİR ALİ BABA TEKKESİ:
Bulgaristan Rusçuk

407-)HORASANLI ALİ BABA TEKKESİ:
Bulgaristan Rusçuk

408-)ALİ KOCA BABA TEKKESİ:
Bulgaristan Rusçuk

409-)SARI SALTIK TEKKESİ:
Bulgaristan Kaligra

410-HÜSAM DEDE TEKKESİ:
Bulgaristan Sofya

411-)AKYAZILI BABA TÜRBESİ:
Bulgaristan Varna

412-)ESKİ BABA TEKKESİ:
Yunanistan Zagra

413-)YARAN BABA TEKKESİ:
Yunanistan Zagra

414-)MÜMİN BABA TEKKESİ:
Yunanistan Zagra

415-)ELMALI BABA TEKKESİ:
Yunanistan Sultanyeri

416-)MÜRSEL BABA TEKKESİ:
Yunanistan Dimetoka

417-)KADEMLİ BABA TEKKESİ:
Yunanistan Zagra

418-)BİNBİR OKLU AHMET BABA TEKKESİ:
Yunanistan Pınarhisar

419-)ALİ BABA TEKKESİ:
Yunanistan Uzuncaabad

420-)OSMAN BABA TEKKESİ:
Yunanistan Uzuncaabad

421-)TİMUR BABA TEKKESİ:
Yunanistan Çirmen

422)TAŞLIK TEKKESİ:
Yunanistan Marki

423-)SANCAKTAR BABA TEKKESİ:
Yunanistan Marki

424-)HIZIR BABA TEKKESİ:
Yunanistan Marki

425-)KÖPEKLİ SIRACA BABA TEKKESİ:
Yunanistan Ferecik

426-)GAZİLER TEKKESİ:
Yunanistan Ferecik

427-)AHİ BABA TEKKESİ:
Yunanistan Ferecik

428-)RÜSTEM BABA TEKKESİ:
Yunanistan Ferecik

429-)YÖRÜK BABA TEKKESİ:
Yunanistan Kırıkkala

430-)AHMET BABA TEKKESİ:
Kırıkkala

431-)MUS BABA TEKKESİ:
Kırıkkala

432-)SELANİK BABA TEKKESİ:
Yunanistan Selanik

433-)VODİNE TEKKESİ:
Yunanistan Selanik

434-)KESRİYE TEKKESİ:
Yunanistan Kesriye

435-)AYDIN BABA TEKKESİ:
Yunanistan Kesriye

436-)ODRA DERGAHI:
Yunanistan Lapsista

437-)VODORİNA TEKKESİ:
Yunanistan Kesriye

438-)SARIGÖL TEKKELERİ:
Yunanistan Sarıgöl Koçana’da dört Bektaşi tekkesi vardır.

439-)BAHÇE TEKKESİ:
Yunanistan Sarıgöl Topçular Köyü

440-)MEMİ BABA TEKKESİ:
Yunanistan Bucak

441-)GAZİ BABA TEKKESİ:
Yunanistan İneli

442-)CUMA TEKKESİ:
Yunanistan

443-)ALASONYA TEKKESİ:
Yunanistan Alasonya’dadır

444-)KATERİN TEKKESİ:
Yunanistan Katerin

445-)RENİ TEKKESİ:
Yunanistan Teselya

446-)ALİ SULTAN TEKKESİ:
Yunanistan Teselya’dadır Hristiyanlar” Aya Yorgi” olarak ziyaret ederler.

447-)BALLI BABA TEKKESİ:
Yunanistan tatar

448-)ŞAHİN BABA TEKKESİ:
Yunanistan Köpekli Köyü

449-)HASAN BABA TEKKESİ:
Yunanistan Tempo vadisi

450-)TIRHALA TEKKESİ:
Yunanistan Tırhala

451-)ALİ KULU TEKKESİ:
Yunanistan Agya

452-)DEMİRBEYLİ TEKKESİ:
Yunanistan Gümülcine

453-)KIRKLAR TEKKESİ:
Yunanistan Yenice Karasu

454-)KÜTÜKLÜ TEKKESİ:
Yenice Karasu

455-)HASİP BABA TEKKESİ:
Yenice Karasu

456-)HASTA BABA TEKKESİ:
Yunanistan Giritli

457-)BUHUR TEKKESİ:
Yunanistan İnebahtı

458-)ÜÇ ÇEŞMELER TEKKESİ:
Selanik

459-)LESKOVİK TEKKESİ:
Yunanistan Leskovik

460-)HORASANLI ALİ BABA DERGAHI:
Girit Kandiye

461-)MAĞARALIKÖY DERGAHI:
Girit Kandiye

462-)HANYA DERGAHI:
Girit Hanya

463-)RESMO DERGAHI:
Girit Resmo

464-)HASAN BABA TEKKESİ:
Girit Resmo

465-)İBRAHİM BABA DERGAHI:
Girit

466-)KANDİYE AY VLAS DERGAHI:
Girit Kandiye Ay vlas Köyü

467-)HACI SÜLEYMAN BABA TEKKESİ:
Arnavutluk Ergiri

468-)ALİ BABA TEKKESİ:
Arnavutluk Ergiri

469-)ZEYNEL ABİDİN BABA TEKKESİ:
Arnavutluk Ergiri:

470-)ASIM TEKKESİ:
Arnavutluk Ergiri

480-)METAN TEKKESİ:
Arnavutluk Nepravişte

481-)DUKA TEKKESİ:
Arnavutluk Ergiri

482-AZİZ ALİ BABA TEKKESİ:
Arnavutluk Ergiri Nevrakta

483-)VELİKÖY TEKKESİ:
Arnavutlık Ergiri

484-)NEMALİYE TEKKESİ:
Arnavutluk Ergiri

485-)KOŞUDAN TEKKESİ:
Arnavutluk Ergiri

486-)PREMETİ TEKKESİ:
Arnavutluk Premet

487-)KESERAKA TEKKESİ:
Arnavutluk Premet

488-)ALİ BABA TEKKESİ:
Arnavutluk Bastivan

489-)HAYDAR BABA TEKKESİ:
Arnavutluk Koniça

490-)ABİDİN BABA TEKKESİ:
Arnavutluk Leskovik

491-)BAÇKA TEKKESİ:
Arnavutluk Baçka

492-)ŞEYH NASİBİ TEKKESİ:
Arnavutluk Fraşeri

493-)KIRAÇOVA TEKKESİ:
Arnavutluk Kolonya

494-)KESTREKA TEKKESİ:
Arnavutluk Kolonya

495-)BERMAŞ TEKKESİ:
Arnavutluk Kolonya

496-)İSTARYA TEKKESİ:
Arnavutluk Kolonya

497-)GÖRÜCE TEKKELERİ:
Arnavutluk Görüce’de dört tekke vardır.

498-)MELCAN TEKKESİ:
Arnavutluk Melcan

499-)KANURUM TEKKESİ:
Arnavutluk Kolonya

500-)TURAN TEKKESİ:
Arnavutluk Melcan

501-)KHOUTEH TEKKESİ:
Arnavutluk Görice

502-VELİKİOT TEKKESİ:
Arnavutluk Velikiot

503-)MARİÇAN TEKKESİ:
Arnavutluk Mariçan

504-)KRAHAS TEKKESİ:
Arnavutluk Malakastra

505-)RIFAT BABA TEKKESİ:
Arnavutluk Kuta

506-)DRİZAR TEKKESİ:
Arnavutluk Drizar

507-)KREMENAR TEKKESİ:
Arnavutluk Kremenar

508-)KAPANİ TEKKESİ:
Arnavutluk Kapani

509-OSMAN ZEZE TEKKESİ:
Arnavutluk

510-)GREŞİTZA TEKKESİ:
Arnavutluk Greşitza

511-)LAPOLETS TEKKESİ:
Arnavutkuk Lapolets

512-)PİRİŞTA TEKKESİ:
Arnavutluk Pirişta

513-)SUKA TEKKESİ:
Arnavutluk Pirşta

514-)KAMBER BABA TEKKESİ:
Arnavutluk Kiçok

515-)GLAVA TEKKESİ:
Arnavutluk Glava

516-)RABİA TEKKESİ:
Arnavutluk

517-)KOMARİ TEKKESİ:
Arnavutluk Komari

518-)GUMANİ TEKKESİ:
Arnavutluk Gumani

519-)TREPEL TEKKESİ:
Arnavutluk Trepel

520-)DUŞK TEKKESİ:
Arnavutluk Grobova

521-)ALİ POTİVAN TEKKESİ:
Arnavutluk

522-)SİANOLAS TEKKESİ:
Arnavutluk Barmaş

523-)BARUÇİ TEKKESİ:
Arnavutluk İstaria

524-)KİATOROM TEKKESİ:
Arnavutluk Görice

525-)TURAN TEKKESİ:
Arnavutluk Görice

526-)KUÇ TEKKESİ:
Arnavutluk Görice

527-)BAÇKA TEKKESİ:
Arnavutluk Fraşari

528-)TOMAR TEKKESİ:
Arnavutluk Tomar

529-)ŞİMİRDEN TEKKESİ:
Arnavutluk Tomaritza

530-)BABA KAMBER TEKKESİ:
Arnavutluk Berat

531-)MUSTAFA BABA TEKKESİ:
Arnavutluk Elbasan

532-)KRUYA TEKKESİ:
Arnavutluk Kuriya

533-)MALİ KURİYES TEKKESİ:
Arnavutluk Kuriya

534-)FUŞA KURİYES TEKKESİ:
Arnavutluk Kruya

535-)HAYDAR BABA TEKKESİ:
Arnavutluk İşkodra

536-)BALIM SULTAN TEKKESİ:
Arnavutluk Marteneş

537-)HACI HÜSEYİN BABA TEKKESİ:
Arnavutluk Marteneş

538-)YUSUF BABA TEKKESİ:
Arnavutluk Baltaca

539-)SARI SALTUK:
Pir Hacı Bektaş Veli müritlerindendir. Onun tarafından Balkanları irşad etmesi için gönderilmiştir. Romanya Dobruca’dadır. Ayrıca Tunceli Hozat, Mazgirt, Ovacık, Pertek, Arnavutluk,Yugoslavya, Yunanistan, Moskova, Polonya, Trakya, İstanbul, İznik, Diyarbakır, Niğde Bor’da da mezarları vardır.

540-)BABA DAĞI TEKKESİ:
Romanya

541-)SARI SALTUK TEKKESİ:
Romanya Kaligra

542-)AKYAZILI BABA TEKKESİ:
Romanya Balçık

543-)AHMET BABA TEKKESİ:
Romanya Babadağı

544-)SESEM ALİ BABA TEKKESİ /HARABATİ BABA TEKKESİ:
Yugoslavya Mekadonya Tetova’dadır.Harabati Baba’da buradadır.Ali adı “Elyas/İlyas adıyla özdeştirildiği için Hırıstiyanlarca da ziyaret saygı duyulan bir merkez olmuştur .Hacı Bektaş soyundan Kalender Çelebi’nin ayaklanmasından sonra Hacı Bektaş Dergahı’nın Anadolu halkı üzerindeki etkisini zayıflatmak amacıyla Padişah Kanuni sultan Süleyman tarafından 1551 tarihinde Hacı Bektaş Dergahına Baba olarak atanır. Dergahta Babagan (Mücerret Baba )kolunun ortaya çıkması Sersem Ali Babayla başlar.

545-)HÜSEYİN BABA TEKKESİ:
Yugoslavya Manastır’dadır

546-)HIDIR BABA TEKKESİ:
Yugoslavya Kırşova’dadır

547-)KANATLAR TEKKESİ:
Yugoslavya Manastır Pirlepe Köyü

548-)MUSTAFA BABA TEKKESİ:
Yugoslavya Üsküp

549-)SÜLEYMAN BABA TEKKESİ:
Yugoslavya Üsküp

550-)SARI SALTIK TEKKESİ:
Yugoslavya Ohri Gölü kıyısında Hırıstıyanlarca Aya Naum olarak bilinir.

551-)KARAC AHMET TEKKESİ:
Yugoslavya Üsküp Komonova

552-)İSMAİL BABA TEKKESİ:
Yugoslavya Usturumca

553-)ŞEYH HAFIZ BABA TEKKESİ:
Yugoslavya Yakova

554-)PRİZREND TEKKESİ:
Yugoslavya Yakova

555-)SARAY BOSNA TEKKESİ:
Saraybosna’dadır

556-)MOSTAR TEKKESİ:
Yugoslavya Mostar Bologay

557-)TUZLA TEKKESİ:
Yugoslavya Tuzla

558-)İZVORNİK TEKKESİ:
Yugoslavya İzvornik

559-)GRADİŞTA TEKKESİ:
Yugoslavya Gradişta

560-)KONYİÇ TEKKESİ:
Yugoslavya Konyiç

561-)HAMZA BABA TEKKESİ:
Yugoslavya İştip

562-)HACE BABA TEKKESİ:
Yugoslavya Köprülü

563-)KIRCOVA TEKKESİ:
Yugoslvya Kırcova

564-)ALİ BABA TEKKESİ:
Yugoslavya Debre

565-)HACI ADEM VECHİ BABA TEKKESİ:
Yugoslavya Prizen

566-)YAKOVA TEKKESİ / ŞEMSEDDİN BABA TEKKESİ:
Yugoslavya Yakova

567-)YARAR BABA TEKKESİ:
Yugoslavya Kalkandelen

568-)KOYUN BABA TEKKESİ:
Yugoslavya Kalkandelen Şipkovitsa

569-)GÜL BABA TEKKESİ:
Macaristan Budapeşte

570-DETROİT DERGAHI:
Amerika’nın Michigan eyaletinin Taylor yöresindedir.

571-)KAYGUSUZ ABDAL TEKKESİ:
Mısır’da Kasr-ül ayn dergahını kurmuştur. Abdal Musa’nın müritlerindendir.Mısır Kahire’dedir.

572-)GULGUL BABA DERGAHI:
Irak Bağdat

573-)NECEF DERGAHI:
Irak Bağdat

574-)BAYRAM BABA DERGAHI:
Suriye Halep

575-)KAZİMİYE DERGAHI:
Kazimiye

576-)KIRKLAR DERGAHI:
Kıbrıs

577-)DİVANE BABA DERGAHI:
Fransa

578-)KADİM BABA DERGAHI:
İtalya

12th August, Mehmet Özgür Ersan tarafından yayınlandı

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir