Derviş -Mehmet Özgür Ersan

Derviş, bir tarikata ve şeyhe bağlı olan mürid, sûfiyâne bir hayat yaşayan kişi.
Farsça bir kelime olmakla birlikte bütün Müslüman milletlerin dillerine girmiş olan derviş, esas itibariyle “muhtaç, fakir” anlamlarına gelir, Tasavvufi mana itibarı ile Allah fakiri, Allah’a muhtaç olduğunu hisseden, Allah’ı talep eden, Ehl-i Suffa (Peygamberin en yakın arkadaşları) anlamında derviş sıfat olarak kullanılmıştır. Dervişân da derviş kelimesinin çoğuludur.
Muhammedi şeriatta biat edilen evliyayı Allah’a vesile kabul edip, İslam’ın esaslarını yerine getirmek için söz veren sadakat ve samimiyeti esas kabul edip Allah’a bağlanan, zamana göre bağlı olduğu mürşidinin tasavvufi ögretisi üzere yaşamaya çalışan, Allah adamı, ehl-i hal olarak da anılır. Allah’a giden yol olarak kabul edilen tarikatler, dervişlerin üniversitesi olmuştur.
Derviş mürşidinin tasarrufatı altında adedini mürşidin belirlediği Allah’ın zikri ile meşgul olup nefsindeki kötülüklerden arınıp insan olabilme, Allah’a kulluk yapabilme gayretiyle yaşar. Mutasavvifi en büyük derviş olarak Muhammed’i kabul eder.

Mutasavvıfların dervişlikle ilgili sözleri

Akılcı dinden felsefe, nakilden tasavvuf, hakikat zuhur eder. Akılcı dinden mürteci yetişir. Nakli yaşayan, derviş sıfatının tecelli ettiği bahtiyar toplumlarda irtica-i hal kesinlikle olmaz. Dervişin anayasası kulluk vazifesini yerine getirmektir. Teslimiyete ne kadar sadık kalırsa o kadar makamı rızadan nasip alır.

Pir-i Galibi

Derviş mürşidinin manevi vazifesinde peygamberine biat eder. Söz Allah’a verilir, biat peygambere yapılır. Yaşadığı zamana yetişemedin ise her zaman bu türlü rahmet-i ilahi mevcuttur. Noksan değildir. Veraset taşıyan, izin ve icazet sahibi mürşide biat edilir. Mürşitten gayrısı kendi ismine biat alamaz.

Pir-i Galibi

Dervişlik hâldir, söz değildir, söz ile ele geçmez.

Abdulkadir Geylani

Dervişlik olsaydı tâc ile hırka / Biz dahi alırdık otuza kırka.

Yunus Emre

15th August, Mehmet Özgür Ersan tarafından yayınlandı

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir