Akşam Gülbankı – Seyyid Deli Mehmet Ersan*

Bismi Şah
Allah Allah

Erenler akşamlar hayrola, şerler def ola,
münkîr munafık yuf mat ola,
Nur-u Nebi Şahi Merdan İmam Ali Kerem-i Pir İmam Hüseyn-i Kerbela şefaatkanımız,
Pir Hünkâr-ı Evliya Bekdaş Veli Destgirimiz ola.
Cümle özümüz Şah Baba Mansur Darında ola,
Cemlerimiz Abdal Musa’dan, Dillerimiz Balım Sultandan,
Dileklerimiz Fatıma-i’tûzerriya Anamızdan ola.
Yolda olanın yoluna Işık, Hasta olanın derdine şifa,
Darda olanın Carına cümle Veliler Ali ola,
On iki İmamlar Dünyada gözcümüz Ahiret’te sözcümüz ola,
Üçlerin Beşlerin Yedilerin On İki İmamların
On Yedi Kemerbestlerin Kırkların
Doksan Urum Erenlerinin
Yüz Horasan Pirlerinin
Üçyüz Altmışaltı Serçeşmenin
Binlerin Binbirlerin Velilerin Nebilerin
Cümle Hayırlı nazarları üzerimize ola.
Cenab-ı Allah hırsızın pirsizin nursuzun
ve uğursuzun ayağını hanelerimize düşürmeye,
Gönüllerimiz Şen Hanelerimiz Beyt’ûl Mâ’mûr ola.
Şahi Merdan Ali, zalimin zulmünden hayinin pis nefsinden
munkîkrin nadanlığından bizleri koruya saklıya göre gözete.
Destur Hüseyn-i Kerbela Pir’den Himmet Şahi Merdan Ali’den
Nefes Hünkar-ı Evliya Bektaş Veliden
Kabulü Cenab*ı Allah’tan ola.
Hu gerçeğe erenlerin Dem-i Devranı aşkına.
Hu Ya Allah Hu Ya Muhammed Hu Ya Ali.

* Nimet Anam’dan aktarımla

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir