Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin Nefesleri ve Seçme Sözleri

  

A ) 1 – HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ’YE AİT NEFESLER

Bazı yazarlara göre Hacı Bektaş”ın şairliği yoktur, ona ait olduğu ileri sürülen şiirler başka ozanların ona atfen söyleyip yazdıkları edebî ürünlerdir. Ulu Pir’in tüm eserleri gözönünde tutulduğu taktirde onun da  ozanlık yönünün bulunduğu hemen sezilip anlaşı labilecek bir konudur.Yunus Emre’ye buğday yerine buğday sayısınca  nefes önerisi de bunu doğrulayan bir olgudur.Zaten şiirsiz, sazsız, sözsüz Alevilik olmaz, olamaz.Pir’in sözleri, yapıt ları, yaşayış tarzı, tutum ve davranışları da baştanbaşa şiir ve şiirsel bir ortamı anımsatan olgu, imaj ve bulgular yumağı olarak tarihin karşısına çıkmaktadır diyebiliriz. Hacı Bektaş, her yönüyle insana, Tanrı’ya doğru akan bir nehirsel şiirdir. İnsanın özü ve türküsüdür. Ummandır, güneştir.Katredir, zerredir.

Dostumuzla beraber yaralanır kanarız

Her nefesde aşk ile Yaradan’ı anarız

Erenler meydanına vahdet ile gir de gör

Kırk Budak’lı şamdanda, Kırk’ımız bir yanarız

* * *

Malım, mülküm, servetim, hepsi evde kaldı

Oğlum, kızım, akrabam, geçtiğim yolda kaldı

Dostlarımdan birisi, benden hiç ayrılmadı

Allah için yaptığım iyilikler bende kaldı

* * *

İlim, irfan mürşittir karanlıkları koğar

İnsanları cehalet, gaflet bunaltıp boğar

Gönüllerde parlayan, o saadet güneşi

Şark ile garp’den değil, gerçek inançtan doğar.

* * *

Eğer Hakk’a talipsen, her an ona doğru ak

Kâinat kitabına, irfan gözü ile bak

Ayağa kalkacaksan bâri hizmet için kalk

Yolumuzun esası, çalışmaya bağlıdır

* * *

Âdem’de değil mi sohbet mesani

Âdem’de değil mi Ayet- el kürsî

Sen seni bilirsen yüzün Hüda’dır

Bilmez isen, hak senden çok  cüdadır

* * *

Haşa ki semahımız oyuncak değildir

İlâhî bir aşktır salıncak değildir

Her mik ki semahı bir oyuncak sanır

Cenaze namazı kılınacak değildir

* * *

Seninle içmiştik vahdet şarabı

2 – HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ’YE AİT OLMASI MUHTEMEL NEFESLER

— I —

Haktan emrolundu geldim cihana

Gözüm açtım mail oldum uyurca. (ol burca)

Kâmil oldum, hakk kelâmın okudum,

Elif kaddim, dal yazıldı uyurca (ol burca)

* * *

Konaktan bezirgan çıkagörünce

Ne gündüzüm gündüz, ne gecem gece.

Bir burç vardır cümle burçlardan yüce,

Muhammed mirac’a çıkar uyurca (ol burca)

* * *

Alnımıza yazılıptır yazılar,

Mürid olan mürşidini arzular,

Yeryüzünde yer kalmadı gaziler

Ar yüzünden bir yol gider uyurca (ol burca)

* * *

Gökte uçan Cebrail’dir biridir,

Bir gül vardır Muhammed’in nurudur, (teridir)

Bir kapusu Şah- ı Merdan Ali’dir,

Elvan elvan nurları yağar uyurca (ol burca)

* * *

Hacı Bektaş hep arayıp bulmuşam,

Erenler deminden bir pay almışam,

Bir hakikat deryasına dalmışam

Her gönülden bir yol gider uyurca. (ol burca) 

-II-

Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde

Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde

Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok

Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde (gönlünde)

-III-

Sevgi muhabbeti kaynar yanan ocağımda

Bülbüller şevkle gelir, gül açar bağımızda

Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda

Arslanlar, ceylanlar dosttur kucağımızda

-IV-

Dervişlik, hırkada, taç’da değildir

Hararet nardadır, saç’ta değildir

Her ne arar isen insanda(kendinde) ara

Kudüste, Mekke’de, Hac’da değildir

* * *

Sakın bir kimsenin, gönlünü yıkma

Gerçek erenlerin, sözünden çıkma

Eğer insan isen ölmezsin korkma

Âşığı kurt yemez uc’da değildir

-V-

Candır el-Hak, Hakk’ı bilen bulandır

Elbet abdal, Hakk’a hayran olandır

Şu geçici yalan dolan dünyada

Gönlü herdem sevgi ile dolandır

-VI-

İri olalım, diri olalım

Kutsal inancın Pir’i olalım

Gel gönül verelim Hakk gerçeğine

Her zaman Bir’in biri olalım

-VII-

Önce nefse ve eline sahip ol

Sonra gayret et beline sahip ol

Kişinin başına dert açabilir

Aman dikkat et diline sahip ol

-VIII-

Pâ-bürehne kazak abdal ü fena fahr-i mezid

Fakr ile fahr idenün daim ola fakr-i mezid

Çihar-darb ile beka milkine sultan geçinir

Genc-i tecrîde miyan-bend ile pâlheng kilid

( HHBV.Velâyetnâmesi’nden)

-1-

İlim irfan mürşittir karanlıkları kovar

İnsanları cehalet gaflet bunaltıp boğar

Gönüllerde parlayan o saadet güneşi

Şark ile garpten değil, gerçek inançtan doğar

-2-

Eğer Hakk’a talipsen, her an ona doğru ak

Kâinatın kitabına irfan gözü ile bak

Yolumuzun esası çalışmaya bağlıdır

Ayağa kalkacaksan bâri hizmet için kalk

-3-

Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde

Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde

Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok

Noksanlık eksiklik senin görüşlerinde

-4-

Hikmet arar isen özüne bir bak            Aslolan gözü nur gönülden gelir

Arap’ta, Acem’de, Rum’da arama           Sevgi muhabbette asuman erir

Hakikat nurunun aslı hakikat                  Ebedi sevgiyi bu toprak verir

Aynada yansıyan nurda arama               Kudüs Arafat’ta, Tur’da arama

Özünü bilenler özrü silendir                    Varlık umanında bir göz olda bak

Turaplık rızayı teslim edendir                 Vahdet ateşinde benliğini yak

Gerçek abdal Hakk’ahayran olandır        Ayağa kalkarsan hizmet için kalk

Kibir ile gurur burda arama                     Zulmedenden olup zorda arama

-5-

Nebiler serveri nezih nurunda                 Çalab’ın hünerli bâtın ilmine

Hû deyip dünyaya gelenlerdeniz             Birliğin dirliğin açan gülüne

Şah-ı velâyetin hayat suyunda               Döndükçe devranın kemal sırrına

Aşkı muhabbetle içenlerdeniz                 El el El Hakk’a erenlerdeniz

Gönlümüz Kâbedir, Hakk insandadır

Kâinatta mevcut her şey candadır

İncinsen incitme hikmet ondadır

Biz ölmezden evvel ölenlerdeniz (Baki Yaşa Altınok, age.s.197-198)

***

Kudret eliyle kurulmuş, yıkılmaz yapımız bizim

Aşk kalemiyle yazılmıştır, silinmez tapımız bizim

Yaradana sığınıp bize umutla gelenlere

Ezelden ebede kadar açıktır kapımız bizim

***

Ey yolcular! Bu diyardan yavaş yavaş geçiniz

Bahçemize girdinizse, gülünüzü seçiniz

Allah, Muhammed, Ali, Şâh Hüseyin aşkına

Serçeşme’nin kaynağından Abu Kevser içiniz.

***

Ey dünyanın varlığına hırslı sarılanlar

Vermeyip yedirmeyip yük altında kalanlar

Bir gün başkasına kalır hırsla toplananlar

Hasretle ayrılırlar, ahrete yollananlar

***

Haksızlığa uğramazsın, sahip isen eline

Devasız derde düşmezsin, sağlam isen beline

Bu erenler buyruğudur, can-u gönülden dinle

Belâlara uğramazsın hâkim isen diline.

***

Hakk’a tâlib olan kişi, başka murâd isteme,

Dostun seninle beraber, başka vuslat isteme,

Bu dünya salt bir sofradır, arzular gelir geçer

Eğer bizi buldun ise, başka murâd isteme.

***

Ab-u Hayat ile Kevser, yüce yayla bizdedir

Mecnun’u çöle salan, sevdali Leyla bizdedir

Okuma bilirsen tâlib, kendi kitabına bak

Musa’nın Tûr-u Sina’sı sırr-ı Mevlâ bizdedir.

***

Edep erkânla bağlıdır ayağımız başımız

Güllerden koku almıştır toprağımız taşımız

Soframızda bulunan lokmaların hepsi helâldir

Yiyenlere iman olur ekmeğimiz aşımız

***

Muhabbetle açan gülü aşkla dermek isterim

Yaşıyorken dostlarımı görüp sevmek isterim

Dünya ahret kaygısını içerimden çıkarıp

Gönlümü dost lisanına ağız yapmak isterim

***

Helâl kaynamayan aş aştan sayılmaz

Hakk için akmayan yaş, yaştan sayılmaz

Gövdem üzerinde başım var deme hiç

Secdeye inmeyen baş, baştan sayılmaz

***

Rengimiz güldür bizim, gül gibi açarız

Gönüllere aşk ile sevgileri saçarız

Hakikat yolunda aşk yüzümüz var bizim

Olduğumuz gibiyiz hep öyle kalırız

***

Gönül evini süpürüp temizle

Sevgilinin yerini ve makamını hazırla

Çünki sen çıkarsan o da az gelir

Cemalini sana sensiz gösterir

***

Buna ne beyan sığar ne ayan

Ne ben, ne biz, ne bir belirti ve isim

Zikir ve zakir hepsi tamamen yok olur

Sadece zikredilen varlık kalır geride, o kadar

***

Gönül kâbesine girmesin hülya

Nefsine hamkim ol düşme bed hûya.

Kirleri arıtan baksana suya,

Hep yüzü yerlerde, burc’da değildir

                      B ) KISA METİNLER  

I —  MAKÂLÂT’TAN  BAZI SEÇME  PARÇALAR

— “Vay ona ki, içinde kibir ve buğuz ve buhulluk (cimrilik) ve tamah ve öfke ve gaybet ve kahkaha ve maskaralık, bunlardan maada nice dürlü şeytan fiili ola; dışarıdan su ile yunup arınır mı? Şöyle bilesin kim arınmaz. Ve bu dediğimiz nesnenin biri bir kişide olsa, onun cümle taatı ve ibadeti ve ameli cümlesi boşuna olur. Vay ona ki, sekiz dürlüsü dahi bir kişide olursa hali nice ola. Pes ol kimse mutlak şeytan olur. Zira şeytanın şeytanlığı bu sekiz dürlü nesnededir.”

— “Amma, her kişi kim iman ten üzredir derse hatadır. Eğer can üzredir derse hatadır. Pes şöyle bilmek gerek kim, iman akıl üzredir.”

— ” … Amma bizim sözümüz budur kim, rahman aslı kangidir, şeytan aslı kangidir. Bunu bilmek gerek. Pes imdi bilmek gerekkim, rahman aslı imandır. Şeytan aslı gümandır. Velakin imana güman katmak düşvardır (zor). Zira kim, iman akıl üzeredir. Akıl sultandır, ve ten içinde naibdir. Pes, sultan gitse naib (vekil) nite dura. Mesela iman bir hazinedir. İblis uğrudur. Akıl hazinedar dır. Hazinedar gitti, uğru hazineyi nitti.”

— “… Ve dahi bir kavilde iman koyundur, akıl çobandır, iblis kurttur. Çoban gitti, kurt koyunu nitti.” (Hazret-i Pir’in bu sorusu hepimize yöneliktir, ey talip, derinlemine oku ve anlayarak gereğini yap !)

— “…Dahi bir kavilde iman süttür, akıl bekçidir, iblis ittir.Üçü dahi bir evde bir yerdedir. Bekçi evden gitti. Süt bekçisiz kaldı, it sütü nitti.”

— ” …Ve hem dünyada âlimler var. Kimi fıkıh, feraiz ilmin, kimi tefsir   ilmin, kimi nahv ilmin, kimi hakikat hikmet ilmin bilürler.Kimi beyan bilür, kimi hendese bilür.”(Sen insanı ve evreni bil, gerçekleri ara bul!)

— “…Ve hem dünyada baği var. Pes nefes bağidir, nefese dileğin vermek dokuştur. Dünyada cuhud var, tersa var. Hilaf etmek var. Pes, günaha muti olmak cuhudlara benzer. Şer’e boyun vermemek tersaya benzer. Tamah kılmak hilafa benzer. Öykelenmek aslana benzer. Boşamak kakımak yılana benzer. Minnet bilmemek hiç nesnedir. Cehil gibidir. Kalennebi (Muham med buyurur) ‘Küllü şey’in şey’i el cehli la şey’i’. Manâsı budur kim, her nesne nesnedir, cahil hiç nesnedir” (Makalat) (abç)

— “…Her kim Hakk teâlâya gönülden tanıklık vermezse mutlak kâfirdir. Yahut dil tanıklık verüp gönül inanmazsa münafıktır”.

— ” … Pes imdi için dolu kibirdir ve hasettir ve bahıllıktır ve, tama ve öyke, ve gaybet ve kahkaha ve masharalıktır. İmdi kangi Kitapta buyurdukim, bunların biri, iman ehli içinde olur.”

-Dört kişi dört türlü nesneye dayanmıştır. Bunlardan üçü helâk olmuştur.Dördüncüsü olan Muhammed Mustafa ise muradına kavuşmuştur. Pir Makâlât’ında bunu şöyle anlatır: “…Önce Allah’ın lanetlediği İblis ateşe dayandı, ona ‘dostum‘ dedi. Çalap Tanrı katında güç yoktur. Dostu dosttan ayırmayayım, dedi. Sonunda İblis’i ateşe attı. İkincisi; Firavun kıptîlere ‘dos tum‘ dedi. Sonunda onları görürken gark oldu(boğuldu). Üçüncüsü; Karun, malına güvendi. Sonunda malıyla (birlikte) yok oldu.Dördüncüsü; Muhammed Mustafa (s.a.v.) Allahu Teâlâ’nın yakınlığı na ve dostluğuna dayandı.Hakk Sübhânehû ve Teâlâ, dostu dosttan ayırmayayım, dedi.“ (Makalat s.29).Hz Muhammed’i habibullahı olarak kabul etti.

Gül-ü reyhân(reyhan çiçeği) dedikleri “aşk çiçeği“ni yani Aşk denilen Allahü Teâlâ’nın kendi ateşini o ateşin ocağı olan erenlerin gönlüne düşürdü.

Prof. Dr. Esat Coşan, Hacı Bektaşi Veli’nin Makalat adlı yapıtının en yetkin örneklen dirmesini yaparak bu kitabı karşılaştırmalı şekilde derleyip yayınlamıştır. Ancak Esat Coşan Hacı Bektaş Velinin ehl-i sünnet olduğu nu iddia ederse de bu hem tarihi gerçeklere, O’nun kültürel ve tarihsel yaşamına, ilke ve öğütlerine tamamen ters düşer; hem de yapıt larının içeriği ile asla bağdaşmaz. Kaldı ki, Makalat, Hacı Bektaş Veli’nin, ehli sünnet olmadığını açıkça gösterir kanıtlar içer mektedir. O şeriatı, namazı, haccı vb. şekli durumları reddetmiş, gönül ibadetini, Tanrı’ya sevgi ile bağlanmayı öne çıkarıp öngörmüştür. İnsanın kalbinin, huyunun, karakterinin temiz olması gerektiğini savunur. Abdest alarak insanın temizlenmeyeceğini, asıl temizliğin içimizdeki şeytanı yenmekle olacağını söyler. (R. Yörükoğlu, Okunacak En Büyük Kitap İnsandır s: 178).

Hacı Bektaş Veli, enginlik, eşitlik, kardeşlik, barış, dostluk ummanının piri ve  bekçisidir. Onun izinde yürüyenler yollarda kalmaz, onun ışığı ilimdir, çalışmadır, kişiye yol gösterir. Onu yormaz, fikren doyurur, olgunlaştırır, gönlünü sevinçle, sevgiyle doldurur.Hacı Bektaş Veli, insanların gönlüne sadelik, sakinlik/dinginlik, esenlik, ümit, doğruluk, eşitlik, güzellik serer.

 II-MAKALAT-I GAYBİYYE’DEN (s.7-8):

“O, derviş Allah’ın adını anmayı (zikir)dilinden düşürmemeli ve gönlünde Allah’ın adını anmaktan başka bir şeye yer vermemelidir. Talibin meramı ve şikâyeti Allah’tan başkasına olmamalıdır. Çünkü gönül Allah’ın göründüğü ve baktığı yerdir.Oraya O’ndan başkası için yol yoktur.

“İsterim ki, yüreğimden yabancılarla sohbetin kökünü kazıyayım

Gönül bahçemde dost fidanından başkasına izin vermeyeyim

Dünya ve ahiret gamını gönlümden çıkarayım

Ev ya uyumak yeridir ya da dost yeridir

Sabah akşam kendimden geçinceye kadar Allah’ın adını anmakla meşgul olayım

Seherde seni anıyordum/Sabah seni görüyordun/O, istek belirtisidir

Bu da seherin sonu olur(aktaran:Emrah Dindi, age.s118-119)

Ulu Pir’in görüş ve düşünceleri hep Tanrı’ya O’nun sevgisine, güzelliğine, adlarına yöneliktir.

III — KİTAB -ÜL FEVAİD (FEVAİDNAME) ‘ DEN SEÇMELER

-1 –

-Fakr âleminde her türlü varlığın belirtilerinden soyutlanmak en iyisidir.

– İlâhî aşkın kıssasında dilsiz olmak en iyi davranıştır.

-Yâ Rabbi! Muhabbet şarabından bana bir kadeh ver,

ve mutluluk bardağından da iyi bir sonuç ver.

-Senden dileğim, dileksizlik amacından başka değildir.

-Ey dileklerin amacı olan Hak, benim dileğimi  ver!

Yâ Rab! Bana yokluğun kutsal yerinden sevdiğimi ver,

Umulur ki yoklukta işim daha iyi olsun.

-Fânîlik yolunda beni ne muhtar kıl ne mecbur kıl.

-Yalnız Ahmed-i Muhtâr’ın ayağını başıma koy.(Kitab-ül Fevaid s: 6)

— 2 —

İki âlemin yüz karalısı ol sen bugün,

Ki yarın lâ’l yüzlü olmak yakındır.

Öyle bir renkle ol ki hiç bir rengi tutmasın,

İki cihanda yüzü karalık budur.(Kitab-ül Fevaid s: 7)

— 3 —

Beyan yolunda koşan at çok sür’atlidir,

Korkarım elimden yular kaçacak.

Dost her lahza da sana bakmaktadır,

Sen O’ndan gaflet edince o senden vazgeçer.(Kitab-ül Fevaid s: 9)

— 4 —

Biz olduğumuz gibiyiz ve öyle de olacağız,

İki âlemde bu gün de yarın da.

— 5 —

Dosttan gayrı dost aramak

Fesâd-ı muhabbet ve butlân-ı mârifettir.

— 6 —

Havasını  ele, aydınını bana haber verir misin?

-Her ne ki senin gönül bağındır o  Hüdâ’ndır.  (Kitab-ül Fevaid s: 12)

— 7 —

Eğer ilerlemek istiyorsan herkesin önüne atılma!

Merhem ve mum gibi ol, diken olma.

Hiç kimseden sana fenalık gelmesin istersen,

Fena sözlü, fena düşünceli ve fena huylu olma!(Kitab-ül Fevaid s: 16)

-8-

-Dünya, mezbele (çöplük) dür. Dünyaya tapanlar da hiç bir halde ondan ayrılamazlar .Unutma.                             — 9 —

– Fakr’dan korkan, münafık olur.(Kitab-ül Fevaid s: 19)

— 10 —

-Ey ki sen daima tevbecisin,

Ne vakit bu tevbeden tevbe edeceksin onu söyle?(Kitab-ül Fevaid s. 20)

-11-

— Hacı Bektaş Velî Hazretlerinden semâhı sordular. Dedi ki:

Semâ/semâh; hakîkat ehline müstehaktır, ilim ehline mübahtır, fısk ve fücûr ehline

haramdır.(Kitab-ül Fevaid  s: 12)

– 12 –

Hazret-i Bektaş-i Veli (Tanrı aziz sırrını kutsasın), kendi dervişlerinden birini üzüntülü

gördü ve buyurdu: Senin gönül darlığın, fenalığa gönül vermektendir. Ne zaman ki bu

cihandan uzaklaşırsın ve gönlünü fenalığa yöneltmezsin, dâr yürekli olmazsın.

Ve buyurdu ki: Azâd (özgür) odur ki: Kimsenin incitmesinden incinmez. Civanmerd

(yiğit)  odur ki hak edeni de incitmez. (Kitab-ül Fevaid  s: 28)

-13 –

Hazret-i Bektaş-i Veli  buyurdu ki:

Cenâb-ı Hakk’ı uykumda gördüm, dedim:

Sana varan yol hangisidir

Buyurdu: Kendinden geçince erişirsin.(Kitab-ül Fevaid  s: 40)

— 14 —

İnsanın cemali, sözünün güzelliğidir. Ve kemâli, işlerinin doğruluğundadır.

Yani insanın ziyneti ve güzelliği, sözlerinin iyiliğindedir. Kemali de

işinin dürüstlüğündedir.(Kitab-ül Fevaid  s: 46)

— 15 —

— Dört şey büyüklüğe delildir:

İlmi aziz tutmak, haramdan sakınmak, devlet büyüklerine saygı göstermek.

Hak yolunda gidenlerle durup oturmak.(Kitab-ül Fevaid  s: 51)

— 16 —

Beş şey mutluluğun delilidir:

Doğru sözlülük, güzel ameller (ibadet ve işler), olgunlaşma için gösterilen çaba,

helâlinden rızık arama ve hâl ehli dervişlerle sohbet. (Kitab-ül Fevaid  s: 52)

— 17 —

— Beş şey her şeyin en yazığıdır:

Güneşe karşı yanan ışık,

Görmeyen göze karşı güzel yüz,

Çorak toprağa karşı güzel yağmur,

Karnı toka karşı hoş bir yemek,

Ve ahmaka karşı hak söz. (Kitab-ül Fevaid  s: 57)

— 18 —

Din büyüklerinden âlimler, padişahlardır. Ve dervişler takva üzere şahlardır.Âlimlere fikir lâzımdır, dervişlere zikir. Zira ki fikirsiz âlim serabdır, zikirsiz derviş yapraksız ağaçtır. Fikirsiz âlim Nuh’suz gemidir, zikirsiz derviş ruhsuz kalbdir. Fikirsiz âlimTur’suz Musa’dır ve zikirsiz derviş nursuz kandildir. Âlimlere ilim gerek, dervişlere velâyet.

Nefsin boynunu vur huzur bul; Ben beyan ettim din yoluna sülûkü.(Kitab-ül Fevaid  s: 59)

— 19 —

Bir gün padişah Hazret-i Bektaşi Veli’ye demiş:

— Benden bir şey iste. Cevabında buyurmuş ki:

— Sineği benden uzaklaştır.Demiş ki:

— Ben sineğe hükmetmeğe kadir değilim.

Öyle ise deyip, buyurmuş:Sen sineğe hükmedemezken, bize ne verebilirsin?

— 20 —

Hakk’a ki bizim semâ’mız oyuncak değildir

İlahi bir sırdır mecâzi değildir

O kimse ki semâ’ı bir oyun sayar

O cifedir (pisliktir) namazı kılınır şey hiç değildir.

— 21 —

Şu beyan olunur (açıklanır) ki:

Arif’den her ne zuhur ederse, onu Cenâb-ı Hak’dan geliyor görmek lâzımdır. Zira ki ârif mevt-i surî’den (maddi, bedensel ölümden) önce ölmüştür. Cenâb-ı Hak onda tasarruf eder (özgürce davranır, hizmet ettirir) Cenâb-ı Hak’kın kudret elleri için onun elleri öyle bir araçtır ki bir katibin elindeki kalem gibidir. (Kitab-ül Fevaid  s: 75)

— 22 —

Ne her bildiğin dert söylenebilir

Ne de her bulduğun inci delinebilir

— 23 —

Bir şemse seninle söylemiştim ve geçtim

Bâkisini işttiklerine kıyas et

— 24 —

Ağyar (yabancı) sohbetinin kökünü kazmak isterim

Gönlümü yalnız dostun lisanına ağız yapmak isterim

Dünya ve ahiret gamını gönülden çıkarmak isterim.(Kitab-ül Fevaid s: 90)

— 25—

Yârabbi! Beni iki cihan hakkında emsalsiz kıl

Fakr tâcı ile beni serfiraz kıl

Taleb yolunda beni mahrem-i Râzık kıl

Ve sana erişmeyen yoldan yüzümü çevir.  (Kitab-ül Fevaid s:100)

— 26—

— Sevgiyle dol.

— Huzur ve mutluluk teslimiyettir.

— Kendini temizleyemeyen başkasını temizleyemez.

— Dünyada özünü düzelten  ahrette azaptan kurtulur.

—Ayağa kalkarsan hizmet yapmak için kalk. Eğer konuşacaksan hak ile konuş.

— Nefsin boynunu vur huzur bul…(Kitab-ül Fevaid)

-Nefsin ardına düşersen rezil olur, utanırsın, aman dikkat et!

***

Yine Hünkar Hacı Bektaş Veli’ye ait olduğu öne sürülen:

                        “Malım, mülküm, servetim hepsi evde kaldı

                        Evim, dostum, akrabam (ahbabım) geçtiğim yolda kaldı,

                        Dostlarımdan birisi benden hiç ayrılmadı

                        İnanarak yaptığım iyilik(ler) hep bende kaldı,”

Koşutunun da Hz. Pir’e ait olmadığı, Makalat’ı Arapçadan Türkçe’ye çeviren güçsüz bir ozana ait olabileceği, bu düşüncelerin salt bir ağıt olduğu, kuru bulunduğu aynı araştırmacı tarafından öne sürülmüştür (N. Birdoğan a. g. e. s: 91).

Hüseyin Dedekarkınoğlu, Dede Garkın Süreğinde Cem, S.10, Yurt yay.2010 Ankara

  Hacı Bektaş Veli’ye atfedilen Arapça bir şiirden Bkz. J.K. Birge a.g.e. s: 130.

  1. Birdoğan bu şiirin 16. yüzyılda yaşamış Azeri şairi Kurbani’ye ait olduğunu ileri sürerek örnekleme yapmakta ve şiirin dili ile “uyarca” uyağının anlamsızlığını da vurgulamaktadır. (Nejat Birdoğan, Anadolunun Gizli Kültürü Alevilik s:90-91) Burada Kurbani’nin değişik bir şiirini vermek tedir. Acaba Kurbani, Hünkâr Hacı Bektaş’ın  şiirinin etkisinde benzer bir şiir yazmış olamaz mı, bu düşünülemez mi? Ayrıca şiirde kullanılan dil elbette 13. yüzyılın Anadolu Türkçesi değil, ama bu tür şiirlerin zamanla uyarlamalara, değiştirmelere, yani adaptasyona uğradığı herkes tarafından bilinen ve  kabul edilen bir olgu ve gerçektir, bunu unutmayalım.

“Hararet nardadır saçta değildir” dizesiyle başlayan şiirin de Kaygusuz Abdal’a ait olduğu birçok araştırmacı tarafından öne sürülmektedir.Kaygusuz Abdal’a ait şiir:

                        “Dervişlik h›rkada tacda değildir

                         Isılık od’dadır saç da değildir

                        Hakk›ı ister isen âdemde ara

                        Irak’da Mekke’de, Hac’da değildir.”

Kaldı ki, Kaygusuz Abdal’ın, Hacı Bektaş’ın  Makalat’’ının  etkisi altında bütün düzyazı ve şiirlerini yazdığı  bilnen ve hemen göze çarpan bir gerçektir. Bu şiir de böyle bir etki ile yazılmış veya alınmış  olamaz mı? Hacı Bektaş’ın hiç şiir yazmadığı görüşü dayanaktan yoksun olduğu için katılamıyoruz. Şiirleri okuyucunun taktirlerine bırakıyoruz. Çünkü benzeri durumlar yazınımızda çok görülen bir olgudur..Bizim de elimizde iddianın aksini kanıtlayacak bir bilgi ve belgemiz yoktur.

Hacıbektaş Kayı köyünden Derviş Dede Bedri Karatoprak’ın el yazması risalesinden aktaran: Baki Yaşa Altınok, Alevilik Hacı Bektaş Veli, Bektaşilik. s.196-197

Hasan Süzer Arşivinden ve Lütfi Kaleli, İslâmda Kadınlar, Alev Yayınları, İstanbul, 2005,  s.176-177

Emrah Dindi, Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur’an Anlayışı, s 119

Kevser Yeşiltaş, Işık Eri Hacı Bektaş Veli, Sınır ötesi yayınları, İstanbul, 2012, s.10

Hacı Bektaş Veli’nin Kitab-ül Fevaid (Fevaidname) deki beyt, kıt’a ve rubailerin Hz. Pire mi, yoksa başka şairlere mi  ait oldukları konusunda bir açıklık yoktur. Ne yazık ki, bu hususta elimizde yeterli  kanıt, belge ve bilgi de bulunmamaktadır. Doğrusunu Allah bilir demekten başka elimizden bir şey gelmiyor, gerçekte araştırmak , arayıp şiir ya da beytin sahiplerini bulmak gerekir.

  Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin sözlerinden örnekler ;

– Her ne yaparsan, Hak rızası için yap.

  -Ara bul.

  -Özünü bilirsen özürden kurtulursun.

   -Sevgi ile dol.

– Her “yok” yerine geçecek bir “var”, sende mevcuttur.

– Mümin müminin aynasıdır.

– Yol ile giden yorulmaz.

– Mertebe ve makam yoktur, dostun gönlünden özge.

– Gelenin malı, dönenin canı.

– Gelme gelme, dönme dönme.

– Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.

– Arif olup da vermeyen cahildir.

 -Bilmeden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

 -Murada erme sabır iledir

– Lütuf, payına düşmeyendir.

– Nasip verilene karşı alınandır.

– Eskiyi terk cahile ölüm; arife ise doğumdur.

– Gündüz şevk ile dünya işine, gece aşk ile ahiret işine.

– Tövbenin tövbesi olmaz.

– Eline, diline beline sahip ol.

– Aşına, işine, eşine sahip ol.

– Gönlün, elin, sofran açık olsun.

– Herşeyin anahtarını özünde ara.

– Her ne arar isen kendinde ara.

– Kendine ağır geleni kimseye uygulama.

– Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın.

– Marifet ehlinin ilk makamı edeptir.

– İnsanın cemali sözünün güzelliğidir.

 – Hiçbir insanı ve ulusu ayıplayıp hor görme.

 – Bir yolu karanlık görüyorsan bilki perde gözündedir, yolda değil.

  – Ayıpları örtücü ol.

 – Kimsenin ayıbını görmeyen cana aşk olsun.

 – Sırrı sır edene aşk olsun.

  – Kelâm Haktır.

  -Doğruluk Allah yoludur.

  -Ârifler hem arıdır, hem arıtıcı.

 – İncinsen de incitme.

  -Hakk’ın varlığından başka hiçbirşey kalıcı değildir.

  -Halden hale geçiş hep O’nadır.

  – El ele el Hakka.

  – Bir saatlik tefekkür, ibadetten hayırlıdır.

  -Ciğerinde duman olmayanın, yüreğinde ateş olmaz.

  -Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.

   -Özünü bilirsen özürden kurtulursun.

  – Sevgi ile dol.

  -Murada erme sabır iledir.

-Ter dökmeden geçinenler bizden değildir.

(Belkıs Temren, Bekta

-Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et.

    -Ulfet (buluşma) hem zehirdir, hem pan zehirdir

    -Çalışmadan geçinenler, bizden değillerdir

    -Mülk âlimin şeytanıdır

    -Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir

    -Alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür

    -Okunacak en büyük kitap insandır

    – Eline, diline, beline, işine, eşine, aşına sahip ol.

    – Yetmiş iki milletin hepsine aynı nazarla bak.

    -Asalet, duruluk ve doğruluktur.

    -Hak güneşten daha zahirdir.

   – Asıl körlük, nankörlükdür.

    – Gözlüye gizli yok.

    – En büyük keramet, çalışmaktır.

    – İmanın kemâli, ahlâk güzelliğidir.

    -Mürşit, alıcılık değil, vericiliktir.

    -Âlem Âdem, Âdem de Âlem içindedir.

    – İnsanın cemali sözünün güzelliğidir.

    -Gözü ileride, gönlü geride olan kimse, yola gidemez.

    -Zahiri hüsn-i ebed (huy güzelliği), batıni hüsn-i ebedin (iç güzelliği) ünvanıdır.

    -Fikirsiz âlim Nuh’suz gemidir, zikirsiz derviş nursuz kandildir.

   -Fakir o kimsedir ki, onun Allah’tan başka kimseye ihtiyacı olmaz.

   -Kibir, bele bağlanmış taşa benzer, onunla ne gidebilir, ne de havada uçabilirsin.

   -Sevgi seven kişiyi niteliklerinden geçirmek ve sevgiliyi kişiliğiyle kanıtlamaktır.

    -İlim hakikata giden yolları aydınlatan ışıktır.

    – Arif odur ki, dünyadan ve onda olan nesnelerden haberi olmaya.

    -Göze nur gönülden gelir.

    -Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.

    -Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.

    – Kendini temizleyemeyen başkasını temizleyemez.

    -Bambaşka bir halde yaşayan, ama o halinde Allah’ı arayan kimsenin tutumu, Kur’an okuyan fakat gönlü Allah’da olmayan kimseden hayırlıdır.

    – İslâmın temeli ahlâk, ahlâkın özü bilgi, bilginin özü akıldır.

     -Yolumuz, ilim irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.

      (R. Yörükoğlu, Okunacak En Büyük Kitap İnsandır. s: 206-207)

                                        — II —

— Dört türlü cömertlik vardır. Mal cömertliği Bay’lara (zenginlere),ten cömertliği: Gâzî’lere, gönül cömertliği: Ârif’lere, can cömertliği: Âşık’lara mahsustur.İnsana candan aziz bir şey olma dığı gibi Cenâb-ı Hakk’a da kul’dan yakın hiç bir şey yoktur.

 — Yakyn, Allah’ta yok olmak ve Allah’la bakaa bulmak hâlidir.

— İbadetin yeri başka, iş’in yeri başkadır.

— Gerçek bir dervîş hiç  kimsenin verdiği üzüntüden sıkılmaz ve kırılmaz.

   -Cüvânmerd oldur ki kırılmağa değer  kimseyi bile kırmaz.

— Fakırlık, her yoklukta sâkin olmak ve her varlıkta elde olanı dağıtmaktır. Yani yokluk ile arası iyi olmak, onunla uyuşmak ve varlıktan kurtulmaktır. Her çeşit yoksulluktan korkan ara bozucu dur. Gerçek Fakıyr’in Hakktan gayrıya ihtiyâcı yoktur.

—Mürüvvet, dost kardeşlerinin kusurlarını görmemezlikten, bilmemezlikten gelmektir.

     Onların zilletlerinden gaflettir.

— Kendisinden seyahat izni isteyen bir dervîşe:-Niçin seyahat ediyorsun? demiş. O da :

            -Akmayan su bozulur diye , demiş. Hazret-i Pir‘in cevabı  şu:

— Neden  deniz olmuyorsun ki hem akmaz hem de bozulmazdın?

— İki  nesne en büyüktür: İlim (bilgi) ve Hilim (yumuşaklık). Bilgi ile doğruya

    (Çalab’a) yol görünür, yumuşaklık ile insanlara katlanılır.

– Ölmeden ölünüz.
(Bedri Noyan Dedebaba, Bektaşilik Nedir? s: 32 )

         — III —

— Bizim meclisimizin tarafı yoktur.
— Bizim semahımız ilahi bir aşktır.
— Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.

—Ara bul. Her ne ararsan kendinde bul. Kendisini tanımayan Yaradan’ı da bilmez.
— Ellerin Kâbe’si var, benim Kâbem insandır.
— Kadınları okutunuz. Kadınları okumayan milletler yükselemez.

— Cennet için ibâdet geçersizdir (Tanrı için olmalı).

—İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
— Doğruluk dost kapısıdır.

— İncinsen de incitme

— Elini tek, Dilini pek, Belini berk tut.

— Gazabını yutucu, Sır saklayıcı, Ayıp örtücü ol.

— Alın açıklığı, Sofra açıklığı, Gönül açıklığı….

— Aşına, Eşine, İşine  sahip ol.

— Marifet ehlinin ilk makamı edeptir.

 (Duran Ali Gülçiçek, Alevi Bektaşi Yolu, s: 125 )

                    — IV —

— İnsanlar beş kısım üzeredir:Kerimler, sahiler, bahiller, şahiler, leimler.

— Kerim: Yemez, verir.

— Bahil: Yer, vermez.

— Şak   :   Yemez ve vermez.

— Leim: Yemez ve vermez, hem de verene engel olur.

— Şahi: Yer ve verir.  (Hacı BektaşVeli Vasiyetnâmesi s: 95)

                                   ***

SEVGİ ÜZERİNE SÖZLERİ

 -Sevgi saygı üzerine kurulmuştur yapımız,/Tâ ezelden ebede açık durur kapımız,/Soframız da yenilen lokmalar hep helâldır,/Yiyenlere nur olur ekmeğimiz aşımız.

-Bedenin yakıtı aşk’tır.Aşk yeniler, dönüştürür, arındırır, Âlemleri Kutbu etrafında döndürendir. Varoluşun yakıtı, hiç bitmeyecek sonsuzlukta döngünün sebebidir.

-Elmas değerinde yan ki, geride kül bırakma. Eri her zerreye her cana nüfuz et, her zerre seninle nefes alsın ki, her zerreden yeniden Işk ile doğarak Can bulasın.

-Yönümü kaybetmişim Işk’ta. Sağ nere? Gerisi ilerisi mi var ki? Işk bu! İçsel olarak hiçleşen, zahirde zenginleşen bir yol’dur Işk. Bu yolda ne canlar feda oldu Işk’a. Nar-ı kadehlerle doldu Mansur oldular kavuştular Sevgili’ye.

-Ve O’nun sevgisinin kudreti, âriflerin gönüllerindeki Aşk ateşi ile diner, dönüşür ve yayılır sessizlikte.

-Sevgi muhabbeti kaynar yanan ocağımızda, bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda, hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda, arslanla, ceylan dostur kucağımızda.

-Okunacak en büyük kitap insandır.Dileyene tüm kapılar açılacaktır.

-Madde karanlığı, akıl nûru ile; cehâlet karanlığı, ilim nûru ile; nefis karanlığı marifet nûru ile; gönül karanlığı da aşk nûru ile aydınlanır.

-Ben değişenim, O değişmeyen, Ben etrafında sonsuzca dönen, O çekimiyle tanzim eden. Ben renkten renge bürünen, O tüm renkleri bünyesinde toplayan, Ben her noktada gezinen, O noktasızlıkta biçimsizleşen. Ben mi kaldı geriye, Ben’den?

-Bir kör bir körü götürürse ikisi de çukura yuvarlanır.

-Aşk dile gelse konuşsa, sağır ise ne yazar! Aşk renge gelse, ışık olsa parlasa, körse neye yarar?En güzel ırmak olsa, serinlikte üşütse, çağlasa, yaşamıyorsa, ölmüşse var mı hiçbir faydası?

-Tennurunu ateşle sevginle. Ve yola çık. Bir Nuh ol âlemleri seyre dalan, yüreğindeki çiftlerle. Beden geminin dümeni yok. Onun dümeni sadece yüreğin, yüreğindeki sonsuz sevgi, aşkın ateşi. Tennure bile ateşlemiş de gezdirmiş diyar diyar Nuh’a tüm çiftlerle. En kutsal gemi “beden”dir. Ve kendi suretinden yaratılma.

-Gündüz şevk ile dünya işine, gece aşk ile ahiret işine.

-İsten beni, sizlere bulunayım.

-İsa dedi: ne mutlu insanın yediği aslana, ve aslan insan olacak;

-Aslanın yediği insana, ve aslan insan olacak!

-Şimdi, marifet, güneşe; akıl, aya; ilim, yıldıza benzer.

-Dünya karanlığını aydınlatan nur akıl’dır.

-Akıl en cehâletin karanlığını bile delip geçer.

-Aklın anahtarı ise O’dur.

-Her kulağı olan işitemez; her gözü olan göremez.

(Kevser Yeşiltaş, Işığın Dili Hacı Bektaşi Veli, s.156)

TEMEL DÜŞÜNCELERİNDEN ÖZLÜ TÜMCELER:

 -“İnsan ekmeğini kendi emeği, alın teriyle çıkarmalıdır.En büyük keramet çalışmaktır; çalışmadan geçinenler bizden değildir. -Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et. -Marifet, nefsi silmek değil bilmektir. -Âlem âdem, âdem de Âlem içindir. -Okunacak en büyük kitap insandır. -Gözü ileride, gönlü geride olan kimse yola gidemez. -Yolumuz ilim irfan ve  insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur. -Ve ilim hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.

 -İlimle araştırmalı, izlemeli, gözlemeli ve arştan yerin altına kadar her ne varsa kendinde bulma lıdır. Şimdi gök yer arasında birçok nesne vardır. Fakat insandan ulusu yoktur. -Bir olalım, iri olalım, diri olalım. -İlimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. -İmdi gafil olan kimse, ilm ile irade-yi ezeliyeyi isteye, gözleye. Arştan ta tahtısaraya (yerin altına) değin ne kim varsa kendüde bile ve bula. Arş ile ferş (gök ile yer) arasında çok nesneler vardır. İlla âdemden ulusu yoktur. Dügeli (bütün) âlem, âdem içün halk olmuştur.”

(İsmail Kaygusuz, Görmediğim Tanrı’ya Tapmam, s.22, 34)

GÜNÜMÜZE ULAŞAN SÖZLERİNDEN BAŞKA BİR DEMET:

-Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.

-Kendini tanımayan, Çalab’ı da bilmez.

-Biz dile ve söze bakmayız, öze ve hale bakarız.

-Ayağa kalkacaksan hizmet için kalk.Konuşacaksan hikmetli konuş.

– Oturacağın zaman da edeple otur.

-Hakikatın ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.

-İnsanın cemali, sözünün güzelliğidir. Kemali ise işinin dürüstlüğüdür.

-Âlimin sohbeti, cahilin ibadetinden daha faydalıdır.

-Özünle, gözünle, sözünle işinde ol.

-Daima iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.

-Edep urbasını sırtınızdan ölünceye kadar çıkarmayınız.

-Az konuşan, az yanılır.

-Âdem suretinde olan herkes âdem değildir.

-Gönül Kâbesini, üstün tutmak gerekir.

-İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.

-Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.

-Konuşmada acele etme, doğruyu söylemekten geri durma.

-Alınmayacak eşyayı satma.

-Çağrılmadan gitme.

-Sevgi ve acıma insanlık, hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.

-Ara, bul.

-İlimden gidilmeyen yolun sonu, karanlıktır.

-Murada ermek, sabır iledir.

-Araştırma açık bir sınavdır.

-Biliniz ve görünüz.

-İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman alçalmaz.

-Âlimlere ve kendini bilenlere alçak gönüllülük yaraşır.

-Allah’ı özümüzde; özümüzü Allah’ta bildik.

-Mü’minlerin gönlü Hakk’ın Kâbesi’dir.Gönül ile Hak Tealâ arasında hicap yoktur.

-İslâm’ın temeli güzel ahlâk; ahlâkın özü, bilgi; bilginin özü akıldır.

-Aşkın ateşinde yananlar bir daha yanmaz.

-Yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.

-Kur’ân senin içinde olup sen onun dışında kalmayasın.

-Bizim, meclisimizin tarafı yoktur.

-Gerçek farz, Allah’a muhabbettir.

-Bizim erkânımız, ahlâk-ı Muhammedî ve edeb-i Alî’dir.

-Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.

-İnsanın kemâli, ahlâk güzelliğidir.

-Hakk’a erişebilmek için  büyüklere ve doğrulara yaklaşın.

-Maddeden Allah sırrına kadar her ne varsa kişi kendinde bile ve bula.

-Çalap, mü’min kulunun gönlündedir.

-Özünde ve sözünde temiz olmayanların, imanı tam değildir.

-Şükredenin yardımcısı Allah’tır.

-Allah ile gönül arasında perde yoktur.

(Dursun Gümüşoğlu & Julide Tokçiftçi, Bektaşîlık ve Bektaşîler s.20-21)

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir