Kur’an da Sevgi – Hub

Hz. Peygamber’in hadislerinde de Allah, Muhibb-Seven, diye nitelendirildi.

Allah Tevrat’ta Musa’ya sevgiyle şöyle vahyetti: “Ey Ademoğlu, sana verdiğim hakla Ben seni seviyorum. Öyleyse, senin üzerindeki hakkımla da sen Ben’i sev.”

Kur’an’da ve Sünnet’de hem Allah hakkında hem de yaratıklar hakkında ki sevgi (muhabbet) zikredilmektedir.

Allah, Kur’an’da, sevenlerin durumlarını sıfatlarıyla bildirmiştir. Kendisinin sevmediği sıfatları da zikretmiştir.

Sevmediği sıfatların kimlere ait olduğunu da belirtmiştir.

Yüce Allah Kur’an’da Peygamberimize, şu ayeti bize söylemesini emrederek, şöyle buyurmuştur: “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun, ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayan ve
esirgeyendir.” (Kuran, 3/31).

Gene buyurmuştur ki: “Ey inananlar, sizden
kim dininden dönerse, (bitsin ki) Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki, O onları sever, onlar da O’nu severler…” (Kur’an,.5/54). Allah sevdiği kimseler
hakkında da şöyle buyurmaktadır: “Allah tövbe edenleri sever; temizlenenleri sever.” (Kur’an, 2/222; 9/108).

“Hiç kuşkusuz Allah kendisine tevekkül
edenleri sever.” (Kur’an, 3/159). “Allah sabredenleri sever.” (Kur’an,3/146).

“Allah şükredenleri sever, Allah tasadduk edenleri sever, Allah muhsinleri,yani iyilik ve güzellik yapanları sever.” (Kur’an, 2/195).

“Allah Kendiyolunda,
kurşunla kaynatılmış sağlam binalar gibi sa f bağlayarak çaıpışanlart sever.”(Kur’an, 61/4).

Allah beğenmediği bazı sıfatlarından dolayı bir toplumu sevmeyi bırakırsa, bununla, o toplumun değişmesini, ancak ve de zorunlu olarak karşıtıyla devam etmesini ister. Bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmuştur:
“Allah bozguncuları, fesatçıları sevmez.” (Kur’an, 5/64; 28/77)

Allah bozgunculuğu sevmez. Bozgunculuğun karşıtı iyilik, sulh ve barıştır.
Bozgunculuğu bırakmak demek, bizzat sûllıa ulaşmak demektir.
Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Hiç kuşkusuz Allah gururlanıp şımaranları sevmez” (Kur’an, 28/76), “Çünkü Allah kendini beğenip övünen kimseyi sevmez.” (Kur’an, 31/18), “Allah zulmedenleri, zalimleri sevmez.”
(Kur’an, 42/40), “Allah müsrifleri, israf edenleri sevmez.” (Kur’an, 6/41),

“Allah kâfirleri sevmez.” (Kur’an, 30/45), “Allah, kötü sözün açıkça söylenmesini
sevmez” (Kur’an, 4/148), “Allah haksız yere saldıranları sevmez.” (Kur’an, 2/190).

Sonra Allah, bazısını süslü ve güzel göstererek, bazısına da mutlak değerler vererek, bize eşyayı sevdirdi. Bize büyük ilgi gösteren Allah Tealâ şöyle buyuruyor: Fakat Alalı size imanı sevdirdi ve onu sizin kalblerinizde
süsledi ve size küfrü, fışkı ve isyanı çirişin gösterdi.” (Kur’an, 49/7).

Aynı anlamda gene şöyle buyuruyor: “Kadınlardan, oğullardan, kaııtarlarca yığılmış altın ve gümüşten, otlağa salınmış atlardan, davarlardan ve ekinlerden
gelen zevklere aşırt düşkünlük insanlara süslü, cazip ve güzel gösterildi. Bunlar sadece dünya hayatının geçimidir. Asıl varılacak yer, Allah’ın yanındadır.”
(Kur’an, 3/14).

Karı koca hakkında da şöyle buyuruyor: “O’nun ayetlerinden biri de, kendileriyle kaynaşmanız için, size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koymasıdır.” (Kur’an, 30/21). Allah
bize, Allah’ın düşmanlarına sevgi beslememizi yasak etmiştir.

Söyle demiştir bu konuda: “Ey inananlar! Benim de düşmanım sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar, size gelen gerçeği in kâ r ettikleri,
Rabb’imiz Allah’a inandığınızdan dolayı Resul’ü ve sizi, yurdunuzdan sürüp çıkardıkları halde, siz onlara sevgi besliyorsunuz” (Kur’an, 60/1).

Kur’an’da sevgi daha pek çok yerde geçmektedir. Ayrıca, sevgi Peygamberimizin sözlerinde de çokça geçmekledir. Kudsî bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: “Ben bir gizli hâzineydim, bilinmiyordum. Bilinmeyi sevdim, istedim ve yaratıkları yarattım. Onlara kendimi bildirdim. Onlarda Beni tanıdılar”. Bu demektir ki, Allah bizi bizim için değil, sadece Kendi için yaratmıştır. Bu nedenle, cezayı amellerle yan yana koydu, onu amellere
bağladı. Amellerimiz kendimiz içindir, O’nun için değil, ibadetimiz ise O’nun içindir, kendimiz için değil. Dolayısıyla ibadet amelin aynısı değildir.

Yaratıklardaki zahiri ameller O’nun yaratmasıdır, çünkü o ameli yapan O’dur. O amellerin güzelliği, o ameller kul tarafından yapılmış olmasına rağmen, edeben ve nezaketen O’na mal edilir. Her şey Allah’tandır,
çünkü Allah şöyle buyurmaktadır: “Nefse ve onu şekillendirene,ona kötülüğü ve iyiliği ilham edene and olsun.” (Kur’an, 91/7-8), “Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır.” (Kur’an, 37/96). Ve gene şöyle buyurmaktadır: “Rabbiniz Allah, işte böyledir. O’ndan başka Tanrı yoktur. O herşeyin yaratıcısıdır. Öyleyse O’na ibadet ediniz…” (Kur’an, 6/102). Demek
ki kulların amelleri bu ayetlerin çerçevesine girmektedir.

Selât ve selâm üzerine olsun, Allah’ın Resulü bir hadisinde şöyle der:“Allah şöyle buyurdu: Kullarımı Bana en çok yaklaştıran şey, kendilerine farz kıldığım ve sevdiğim amelleri yerine getirmeleridir. Kulum bana, Ben kendisini sevinceye kadar nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Ben onu sevince, artık
onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli ve yürüdüğü ayağı olurum.”

İşte bu tecelliden ölürüdür ki bu “iıtihat’’la23 konuşan Allah şöyle buyuruyor: ‘‘Attığın zaman sen atmadın, fakat Allah altı.” (Kur’an, 8/17),
“Oysa sizi de, yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır.” (Kur’an, 37/96).
Gene Peygamberimizin bir hadisinde şöyle denilmektedir: “Yüce Allah,önce fitne çıkarmış fa k a t sonra pişman olup tövbe etmiş kimseleri sever.”
“Birbirini Allah için, Allah’ta sevenlere, Benim sevgim, muhabbetim vacip olur.”. “Nimetlerinden size bağışta bulunduğu için Allah’ı seviniz”, “Allah güzeldir,
güzelliği sever”. Allah hamd edilmeyi sever. Peygamberimiz gene şöyle buyurmaktadır: “Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi: Kadın, güzel k o ku
ve gözümün nuru namaz”. Gerçekten bu konudaki hadisler pek çoktur. Bil ki, sevgi makamı çok şerefli bir makamdır. Gene bil ki, sevgi varoluşun aslıdır;

Biz sevgiden sudür ettik
. Sevgi üzerine yaratıldık
Sevgiye doğru yöneldik
Sevgiye verdik gönlümüzü

Derleyen: Mehmet Özgür Ersan

Kaynak: İbni Arabi İlahi Aşk

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir