Nad-ı Ali Duası Nedir ve Şifası

Lügat manası”çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” olan dua kelimesi; “küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vaki olan talep ve niyaz” anlamında bir isimdir.1

Dua kişinin kendi rûhî durumuna bağlı psikolojik bir eylem ve dinî bir tecrübe olarak, insanın
Allah ile ilişki kurması ve O’nun ile konuşmasıdır. Dua yapacak kişi kendisini psikolojik olarak hazırlar,2 ihlas ve samimiyet duygusuyla, bütün benliğiyle ve tam bir teslimiyet içinde Allah’a yönelir.

Dua aslında ferdî bir eylem olmakla beraber önceden belirlenmiş yer, zaman ve metinler çerçevesinde dinî bir ritüel olarak da icra edilebilir.

Bu sebeple dua, tevbe ve istiğfâr, zikir ve şükür, arz ve talep, aczi itiraf gibi çeşitli formlar altında bütün dinlerde yer almaktadır.3 İslam’da da gerek ayetlerde gerekse hadislerde bir ibadet biçimi olarak
duayı emr ve teşvik eden ifadeler bulunmakta;4 hadis literatüründe ve çeşitli dinî kaynaklarda dua bahisleri geniş yer işgal etmektedir.

“Nâdı Ali” duası da Bektâşî-Alevîlerde şifahi olarak söylene gelen ve bazı yazılı literatürde yer alan bu nev’i bir duadır.

Dua ayrıca, Bektâşî-Alevîler de okunan tek Arapça dua olma özelliğine de sahiptir. Fütüvvetnâme-i Ca’fer-i Sâdık5 adlı yazma eserde Nâdı Ali’ye geniş bir yer ayrılması ve duanın üç farklı versiyonunun yer almaktadır.

NAD-I ALi, Duası ( kısa)

Bismillahirrahmanirrahim…
Nad-i Ali,yyem mazharul acaib
Teciduhu avnen leke fin nevaib
li külli hemmin ve gammin seyenceli
ve bi nuru azametike Ya Allah…Ya Allah…Ya Allah…
Ve bi nuru nübüvvetike
Ya Muhammet…Ya Muhammed… Ya muhammed…
Ve bi nuru velayetike Ya Ali… Ya Ali… YA Ali…
Edrikni Ya Fatma… YA Fatma… YA Fatma…
Edrikni YA Hasan… YA Hasan.. Ya Hasan…
Edrikni Ya Hüseyin… Ya Hüseyin.. Ya Hüseyin..
Edrikni… Edrikni… Edrikni…
La feta illla Ali. La seyfe illa Zülfikar…
La gaza illa gaza, el Murtaza bil iktida
Her gaza ve bela nerden gelirse defeyle ya Perverdigar.
Münkirin boynundan gitmesini tig ile teber.
La feta illla Ali. La seyfe illa Zülfikar…
Gercekler demine Hü mümüne ya Ali

Nad-i Ali Duasının Anlamı (kısa)

Ya Muhammed Zor ve sikintili anlarinda yardimina Ali,yi cagirki, O olagan üstühallerin sahibidir ve Hakk,in kutret siridir.
Üzüntülerden felaketlerden kurtulmak icin, Ehl-i Beyt ve Evlad,i Hüseyin Askina, Ona siginmalidir.
O, Peygamberligin nuru veliligin sirri, cemal ve kemalin maliki, Tanri ululugunun sahibidir. Onun icin Allah adina ona nida et (cagir)
Hicbir kimse Ali hic bir kilic Zülfikar olamaz.
Allah,imizin biricik dostu Ali,dir. Ya Ali bizimde gönüllerimizi ve düsüncelerimizi nurlandirip aydinlatarak bizide Allah,a ulastir ve kavustur…
Ey Ulu tanri! Sevgileri Yücelikleri üzerimize vacip olan Muhammed ve Ali
Hürmetine bize yardimeyle!..

Nadi Ali Duası (Uzun)

Bismillahirrahmanirrahim

Nâdi Aliyyen mazharal acâib, tecidhu avnen leke fin nevâib. Lî ilallâhi hâcetî ve aleyhi mu’avvelî, kullemâ emartehu ve rameytu munqazî .Fi zillillâhi ve yuzlilillâhu lî. Ed’ûke kulle hemmin ve ğammin seyencelî.

Bi azametike yâ Allah. Bi nubuvvetike yâ Muhammed. Bi vilâyetike yâ Aliyyu yâ Aliyyu yâ Aliyy. Edriknî, bi haqqi lutfikel xafiyy. Allâhu ekberu ene min şerri a’dâike berî. Allâhu samedî, min indike mededî ve aleyke mu’temedî. Bi haqqi iyyâke na’budu ve iyyâke nesta’în.

Yâ ebel ğaysi eğisnî. Yâ ebel Haseneyni edriknî. Yâ seyfellâhi edriknî. Ya bâbellahi edriknî. Yâ huccetellâhi edriknî. Yâ veliyallâhi edriknî. Bi haqqi lutfikel xafiyy. Yâ qahhâru teqahharte bilqahr, vel qahru fî qahri qahrik. Yâ qahhâru yâ qâhiral aduvv. Yâ velliyel vâli. Yâ mazharal acâib. Yâ Murtazâ Ali.

Rameyte men beğa aleyye bi sehmillâhi ve seyfillahil qâtil. Ufevvizu emrî ilallâh. İnnellâhe basîrun bil ibâd ve ilâhukum ilâhun vahid. Lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm.

Edriknî yâ ğiyâsel mustâğisîn. Yâ delîlel mutehayyirîn. Yâ emânel xâifin. Yâ mu’înel mutevekkilîn. Yâ râhimel mesâkîn. Yâ ilâhel âlemîn, bi rahmetike ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ecma’în. Vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn.

Anlamı (uzun)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Çağır Ali’yi;(zira o,) olağanüstü işlerin mazharıdır. Çağır ki, zorluklar anında onu kendine bir yardımcı bulasın. Benim Allah’tan bir dileğim var ve ona dayandım. Seni çağırıyorum ey Ali! Bütün hüzünlerim ve kederlerim yok olsun diye.

Ey Allah’ım, senin azametin; ey Muhammed, senin nübüvvetin ve ey ali, ey Ali, ey Ali, senin velayetin hürmetine! Bana yardım et, gizli lütfunun hakkı için! Allah (her yüce vasıftan) daha büyüktür. Ben düşmanlarından uzağım. Allah’a güveniyor, ondan yardım diliyorum. (Ey Allah’ım! Secde de okuduğumuz) “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz” cümlesinin hakkı için.

Ey yardımın babası, bana yardım et! Ey Hasan ile Hüseyin’in (as) babası, bana yardım et! Ey Allah’ın kılıcı, bana yardım et! Ey Allah’ın velisi, bana yardım et! Gizli lütfunun hakkı için, ey alt edici, sen alt edici yanınla alt ettin ve alt edicilik de senin alt ediciliğinin alt ediciliğindendir.

Ey alt edici, ey düşmanları alt eden ve ey sevenlere sevgili olan! Ey olağanüstü işlerin mazharı! Ey Murtaza Ali! Bana karşı saldırıya geçen azgınlara karşı Allah’ın okunu attın ve Allah’ın öldürücü kılıcı ile onları helak ettin! (O halde) işlerimi Allah’a havale ediyorum. Hiç kuşkusuz Allah, kullarını gözetendir ve ilahınız da tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur; bağışlayan-esirgeyendir.

Yetiş bana ey medet umanların mededi, ey şaşkınların kılavuzu, ey korkanların güvencesi, ey kendisine tevekkül edenlerin yardımcısı, ey miskinlerin acıyanı ve ey âlemlerin ilahı (olan Allah’ım)! Rahmetin hürmetine (sesimi duy)! Allah, efendimiz olan Muhammed’e (saa) ve onun Ehlibeyt’inin (as) tamamına salât göndersin. Tüm övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.

12 İmamlar Aşkına Selat ve Selam Getirelim Canlar

Essalatu Vessalam-ı Aleyke Ya Resullah
Essalatu Vesselam-ı Aleyke Ya Aliyyül Veliyullah
Essalatu Vesselam-ı Aleyke Ya Hatice-i Kübra,Fatıma-i Zehra Hayrunnisa
Essalatu Vesselam-ı Aleyke Ya İmam Hasan-ı Müçteba
Essalatu Vesselam-ı Aleyke Ya İmam Hüseyin-i Nur Deşti Kerbela
Essalatu Vesselam-ı Aleyke Ya İmam Zeynel Abidin Aba
Essalatu Vesselam-ı Aleyke Ya İmam Muhammet Bakır-ı Baka
Essalatu Vesselam-ı Aleyke Ya İmam Cafer-i Sıtkı Sefa
Essalatu Vesselam-ı Aleyke Ya İmam Musa-i Kazım-ı Cismi Pak
Essalatu Vesselam-ı Aleyke Ya İmam Ali Rıza Şah-ı Horasan
Essalatu Vesselam-ı Aleyke Ya İmam Muhammet Taki
Essalatu Vesselam-ı Aleyke Ya İmam Ali’yyel Naki
Essalatu Vesselam-ı Aleyke Ya İmam Hasan-ül Askeri Gazi
Essalatu Vesselam-ı Aleyke Ya İmam Muhammet Mehdi Sahibi Zaman

Nâdı Ali’nin Şifaları Nelerdir?

1- Bir kimse düşmanları, arasında kalsa, yerden bir avuç toprak
alıp bu duayı yedi kere okuyup, toprağı düşmanlar üzerine serperse
düşmanları ona zarar vermez.
2- Düşman korkusu olan kimse, günde yetmiş iki kere okursa
düşmanından emin olur.
3- (v. 52a) Sihre uğrayan bir kimse, yedi kuyudan su alıp
üzerine bu duayı yedi kere okuyup, bu suyla yıkanır ve içerse
üzerindeki sihir bozulur.
4- Bir kimse zehirlense veya yılan çıyan soksa, bu dua bir çini
kaba yazılır, su ile ezilir ve su zehirlenene içirilirse, şifa bulur.
5- Yağmur suyunu temiz bir kaba doldurup bu dua okunur ve
hastaya içirilirse hasta şifa bulur.
6- Halis niyet ile (v. 52b) bin kere okunursa insan müşkilinden
ve derdinden kurtulur.
7- Padişahın hışmına uğrayan kimse bu duayı üç kere okuyup,
Padişahın yüzüne karşı üflerse, onun gazabı lütfa dönüşür.
8- Mühim bir işe başlayan veya kız istemeye giden bir
kimsenin kulağına üç defa okunursa işi rast gider.
9- Cuma gününün ilk saatlerinde sekiz kere okuyup kendine
üfürürse, (v. 53a) herkes kendini sever.
10- Bühtana uğrayan kimse her gün kırk kere okursa töhmetten
kurtulur.
11- Uykusuzluk çeken bir kimse Cuma namazından evvel beş
kere okursa bu hastalığından kurtulur.
12- Zenginlik için her sabah kimseyle konuşmadan doksan bir
kere okunursa zenginlik hasıl olur.İİİİİİ
13- Devlet ve haşmet için günde beş yüz kere okunur.
14- Düşmanı itaat ettirmek için (V. 53b) beş gün, yüz on sekiz
kere okunursa düşman itaat eder.
15- Hacet vaktinde gizlenmek için yetmiş kere okunursa
düşman onu görmez.
16- Bir kimse bu duayı on gün, günde on kere okursa,
düşmanlarının dili bağlanır, onun hakkında söz söylemezler.
17- Her muradı elde etmek için günde yirmi dört kere okunur.
18- Dertlere derman ve yaralara merhem olmak için on gün
yetmiş kere okunursa şifa bulunur.
19- Bu duayı günde yirmi kere okuyan, dilden (v. 54a) ve
gözden emin olur.
20- Gizli hazine, define veya kaybolmuş bir şeyi bulmak için
her gün yetmiş kere okunur.
21- Rasûlüllâh’ı rüyada görmek için tenha bir yerde bin kere
okunursa Hz. Rasûl rüyada görülür.
22- Beş yüz kere rüyada okunursa İmam Ali rüyada görülür.
23- Mahbusun hapisten kurtulması için günde yetmiş- Müşkil bir işi kolayca yapabilmek için altmış yedi kere
okunur.
25- İlim, hikmet, ilm-i ledün ve esrâr-ı gayb (v. 54b) öğrenmek
için kırk gün, günde altmış kere okunur.
26- Düşmanı kovmak için, sekiz gün yetmiş sekiz kere okunur.
27- Düşmanı kahretmek için günde yetmiş kere okunursa
düşman kahrolur.
28- İlim tahsili için her gün öğle namazından sonra yetmiş kere
okunursa, ilim tahsili kolaylaşır.
29- Devletliliğin artması için günde on kere okunur.
30- Feth-i bâb için dokuz gün, günde yüz kere okunur.
31- Beyler katında makbul olmak için (v. 55a) altı gün, günde
yüz kere okunur.
32- Saadet için günde beş kere okunur.
33- Halk arasında izzet ve hürmet bulmak için her gün on kere
okunur.
34- İki kişinin arasına düşmanlık sokmak için bu kelime (dua)
okunur.
35- Düşmanı yerinden sürmek için otuz gün, günde otuz kere
okunur.
36- İki kişi arasındaki düşmanlığı gidermek, aralarını
düzeltmek için otuz kere okunur.(v. 55b)
37- Korkulardan kurtulmak için günde elli kere okunur.
38- Düşmanı kahretmek için beş gün, günde yüz kere okunur.
39- Sihirden kurtulmak için on gün, günde bin kere okunur.
40- Düşmanı zelîl etmek için altı gün, günde yüz kere okunur.

Mehmet Özgür Ersan Dede
Yesari Abdal Çelebi

Aşk ile

Kaynak :

1 İbni Manzur, Lisânu’l-Arab, ” ” md., XIV/ 257; DİA, “Dua” md, IX/529.
2 Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, Ankara, 1993, 215-217.
3 Dua hakında tafsilat için bk, Carrel, Alexis, Dua, çev. M.A. Yücetürk, İstanbul,
1981, (Bütün Eserleri 2), 441-456; Hökelekli, H., age, 211-233. İslam dininde
duanın yeri hakkında bk., Gazâlî, Ebû Hâmid, İhyâ u Ulûmu’-Dîn, çev., A.
Serdaroğlu, I/875-958; Tunç, Cihad, “İslam Dininde Zikir ve Dua”, EÜİFD,
S.5, Kayseri, 1988, 31-42.
4 Bk., KK, 2 Bakara/186, 25 Furkan/77, 40 Mü’min/60; Buhârî, İman, 2; Tirmîzî,
De’avât 1, Tefsîr-i Sûreti’l-Bakara, 16, 40.
5 Bu eser Hacı Bektaş İlçe Halk Kütüphanesi, Nu: 101’de kayıtlıdır. Eserin Millî
Kütüphane Nu: A 4714’de kayıtlı bir mikrofilm nüshası vardır. 66 varak olan eserin müellifi ve yazım tarihi belli değildir.

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir