Peygamber Efendimiz Hakkındaki Güzel Adlar, Hitaplar ve Lakaplar

Tiryaku’l Ağyar: Herkesin İlacı

Miftahu Babi’l Yesar: Kolaylık kapısının anahtarı

Efdal-i Halika-i İnsaniye: İnsanlığa ait bütün fıtratların en efdali

Eşrefu’s Surati’l Cismaniyye: Cisimle alakalı bütün şekil ve
suretlerin en şereflisi ve güzeli

Sahibu’l –Behceti’s Seniyye: Sevinç ve güler yüzlülüğü yücelik getirmiş Zat

Sahibu’r Rütbeti’l Aliyye : Yüce rütbelerin sahibi

Fahr-u Kevneyn: Dünya ve Ahiretin övünç kaynağı

Mehbit-i Esrari’r Rahmaniyye: Rahmani sırların indiği yer

İmamu’l Müttakin: Allah’ın hakkıyla korkanların imamı ve önderi

Sahibu’l Hayri ve ‘l Meyr

Berzahu’l Bayreyn

Bürhan-ı Katı: Kesin ve apaçık delil

Bürhan-ı natık: Hakikatleri haykıran ve konuşan apaçık

seyyidü’l-enbiya ve’l-mürselin seyyidü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn: Nebî ve
resûllerin reisi olan Peygamberimiz.

Sultân-ul-evliyâ: Evliyaların Efendisi

Delil-i Satı: Eftrafı aydınlatan parlak delil, aydınlatıcı nurlar ile
Allah’ın varlığını ilan eden.

Delil-i Sadık: İnsanları Allah’a götüren, O’nun varlığını ilan eden en
doğru rehber.

Dellal-ı Azam: İnsanlara Allah’ın varlığını ilam eden büyük rehber

Divan-ı nübüvvetin Hatemi: Peygamberler topluluğunun mührü ve sonuncusu

Efdalü’l Halk: İnsanların en faziletlisi

Ekmelü’l Halk: İnsanların en mükemmeli

Eşref-i Mahlukat: Yaratılmışların en şereflisi

Eşrefü’l İnsan: İnsan nev’inin en şereflisi

Fahr-i Alem: Alemin övünç kaynağı

Fahr-i Kainat: Kainatın övünç kaynağı

Ferid-i kevn ü zaman: Bütün zamanlarda ve kainatta benzeri olmayan, eşsiz

Habib-i Ekrem

Habib-i Rahmani: Rahman olan Allah’ın merhametli sevgilisi

Şems-i Şems: Güneşlerin güneşi

Habibullah: Allah’ın sevgilisi

Hakikatin Ziyası

Hakk’ın Bürhanı: Hakk’In Apaçık Delili

Halık-ı kainatın Tercümanı: Kainat Yaratıcısının İcraatlarındaki
hikmet ve sırları anlatan ve tercüman olan

Hatemü’l Enbiya: Nebilerin en sonuncusu ve onların mühür

İmamü’l evliya ve’l ulema: Bütün veli ve alimlerin imamı, rehberi

Kainatın tılsımının (gizli sırlarının) ve hilkat muammasının
(yaratılışın gizli hallerinin ) doğru bir keşşafı (ortaya çıkarıcısı)

Kainatın Bi sebeb-i hilkati: Kainatın yaratılış sebebi

Kainatın en mükemmel meyvesi

Kainatın çekirdek-i aslisi: Kainat ağacının esas çekirdeği

Künuz-u esma-i İlahiyenin keşşafı: İlahi isimlerin hazinlerin ortaya
çıkaran ondaki sırları anlatan

Künuz-u mahifenin miftahı: gizli hazinelerin anahtarı

Mahbub-u kulub: Kalblerin sevgilisi

Muhabbet-i Rahmaniyenin Misali: Cenab-ı Rahman’a ait muhabbetin nasıl
olması gerektiğini göstermiş olan örnek zat

Mürşid-i Kamil: En mükemmel mürşid

Mürşid-i Umumi: Herkesin Mürşidi

Seyyid’ül Enbiya: Nebilerin Sultanı

Sultan’ül Rusül: Resullerin Sultanı

Şah-ı Mümecced: Kendine şeref ve medh nispet edilenlerin başı

Şeref-i Nev-i İnsan: İnsan türünün şeref kaynağı

Varlığın Özü

Varlığın Yaratılış Gayesi

Yaratılışın Gayesi

Can

Can-ı Baki: Bir nev’i bekya mazhar olan can

Çaresizler eşfai: Çaresiz kalmışlara şefaat edecek olan

Dürr-i yekta: bir benzeri olmayan tek inci

Dürr-i yetim: Sadef içinde tek inci

Ehl-i Vefa: Vefayı en iyi temsil eden

Fahr-i Mahlukat: Bütün yaratılmışların övünç kaynağı

Hilkatın Fatihası: Yaratılışın kendisiyle başladığı Zat

Hz. İbrahim’in Duası

Hz. İsa’nın Müjdelediği Peygamber

İki Cihan Serveri

Kamet Bala: Uzun boy, yüce duruş sahibi

Kan-ı İhsan, İhsan Kaynağı: Allah’ı görüyor gibi ibadet etme derecesi

Kan-ı irfan : İrfan Kaynağı

Kurretü’l-ayn-i Halil : Cenab-ı Hakk katında çok değerli dost

Ma’den-i nur-i Huda: Hidayet nurunun kaynağı

Mah-ı taban: Işığını Allah’tan almış parlak bir ay

Mah’ü hürşid-i Huda: İnsanları doğru yola ileten hidayet güneşinin ay’ı

Menba-ı esrar: Sırların çıktığı kaynak

Miraç Şehsuvarı: Miraç’ta Burak atını kullanan süvari

Nebiyy-i Ümmi: Anasından doğduğu gibi temiz ve tahir kalmış. Hakkın
özel terbiyesini almış zat

Nur-i Dilara : Gönlü süsleyip avutan Nur

Nuru Ala Nur: Nur’un Nuru

Pür cemal: Güzellikler sahibi, güzelliklerle dolu

Pür Kemal: Bütün imani olgunluklarla dolu zat

Ruh-ı Revan: Sevgili

Sırr-ı Furkan: Kura’ın Sırrı

Şah-ı Can: canımızın Şahı

Şah-ı Levlak: Kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Zat

Şah-ı risalet: Peygamberlerin hakikatinin başı

Şah-ı resul: Resuller Başı

Şefi’i ruz’i ceza: hesap gününde ümmetine şefaat edecek olan

Şefi’ü’l müznibin: Ahirette günahkarlara şefaat edecek olan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir