Tarikat kurallarına göre yeterli olgunluğa ulaşan derviş “Rehberlik Erkanı” ile Rehber yapılır. Rehberlik tarikat içinde “Ma’rifet” kapısıdır.1 Kızılbaş-Alevîlikte Dede tarafından bir köyde bir veya daha fazla kişi rehber olarak atanabilir. Rehber’e “Yol Eri” de denir ve Cem’lerde Dede’ye yardım eder.2

“Lülüyel mürebbi me arafe rabbi” şeklinde ifade edilerek:

“Erenlerin himmeti erişmeyince, velayet sırrını görmek ve çözmek mümkün değildir” anlamı verilen söz

“levlel mürepbi lemma arefte rabbi” lafzıyla verilerek:

“Çünkü Hz. Muhammed de rehbersiz Allah’ını ziyaret edemedi.

Cebrail önder oldu Allah’ını buldu” sözleriyle de izah edilmektedir.

1-KAYA, Alevî-Bektâşî, 321.
2-ERÖZ, Türkiye’ de Alevîlik, 107.

15th August, Mehmet Özgür Ersan tarafından yayınlandı

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir