sabah gülbangı – abdal yesari çelebi

Destur Ya Hazreti Pîr’im…

Bismişâh Allah Allah!

Sabahlar hayrola, hayırlar fethola, meydan âbâd ola, sırlar mestûr ola, gönüller mesrûr ola, fakir fukara ma’mur ola, Hakk Muhamed Ali yardımcımız bekçimiz, gözcümüz ola.

On iki İmamlar, On dört Mâsum-u Pâklar, On yedi Kemerbest Efendilerimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Balım Sultan Efendilerimiz yardımcımız, iki cihanda yol gösterenimiz ola.

Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların ve Gâip Erenlerin hayırlı himmetleri, keşf ü kerâmetleri üzerimizde hâzır ve nâzır ola! Allah; münkirin, münafığın şerrin; şeytanın mekrinden mahfûz eyleye, iki cihanda korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nâil eyleye!

Dertlerimize devâ, hastalarımıza şifâ, borçlularımıza edâ, gönüllerimize îman ü irfân ve Ehl-i Beyt sevgisi ihsan eyleye. Gürûh-u Nâci’den, Muhibbân-ı Ehl-i Beyt’ten eyleye. Gökten rahmet; yerden bol bereket ihsan eyleye!

Sağlık çalışanlarımız güvenlik çalışanlarımız her amaçla bu zor günlerde ekmek parası sokakta olan insanlarımızı Hak saklaya hızır bekleye !

Dualarımızı, niyâzlarımızı kabul eyleye, hizmetlerimizi, gayretlerimizi boşa çıkarmaya, zâyi etmeye, gönülde murâtlarımızı, dilde dualarımızı dergâh-ı izzetinde makbûl eyleye.

Hünkar Hacı Bektaşi Veli Seyit Ali Sultan Kızıldeli Abdal Musa Sultan Kaygusuz Abdal Sarı Saltuk Gözcü Karaca Ahmet Sultan Balım Sultan Kalender Abdal Çelebi Seyit Mahmut Hayrani Seyyid Şücaaddin Veli Seyyid Sabur Seyyid Seyfi Seyyid Baba Mansur Avuçan Üryan Hızır Şeyh Ahmet Dede Dede Gargın Seyyid Hacı Kureyşan Seyyid Sinemili ceddim Seyyid Deli Mehmet yar ve yardımcınız olsun

Dil bizden, nefes Hünkar’dan ola! Nûr-u Nebi Kerem-i Ali gülbang-ı Pirimiz ve üstazımız Hünkar Hacı Bektaş Veli gerçekler demine evliya keremine hu diyelim

Allah Allah

Mehmet Özgür Ersan Dede Yesari Abdal

Aşk ile

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir