Sümer’den Dört Kitaba Dünyanın ve insanın Yaratılışı

Dünyanın yaratılışı üzerine tezler iki açıdan ele alınır. Birincisi felsefenin idealizm kanadını besleyen daha çok medeniyet sonrası ve medeniyet öncesi dinlerin kaynaklarına dayanır. İkincisi insanlığın altın çağı olan ilkel komünal döneme denk düşen barbar kavimlerin düşüncesi olan materyalist görüştür.
Aydınlanmanın büyük bilim insanlarından Voltaire’in belirttiği^gibij’Tanrmın sırları öyle ki, insanoğlu yüzlerce yıl ilk anası babasının kim olduğunu bilmemiş. Âdem ile Havva adlarının ne Yunanlılar, ne Romalılar ne Persler ne Suriyeliler hatta ne de Hz. Muhammed’e kadar Araplar biliyordu. Tanrı ilk yarattığı bu aileyi, insan topluluğunun en küçüğü, en bahtsızı olan Yahudilere neden bildirmiş ki! Nasıl olmuş da ne Mısır’da ne de Babil’de ilk atalarımızın izine ve geleneğine rastlanılmamış” (1)
Çünkü Voltaire bunları yazdığı zaman, kimsenin ne Sümerlilerden ne de onların kendilerinden sonra gelenlere yaptıkları etkileri kanıtlayacak belgelerden haberi vardı.
Dünyanın Yaratılışı
Tekvin Bap 1’de Allah’ın ruhu suların üstünde gezerken “Kubbe ol su !” diyor. Kubbe oluyor. Sularla kubbeyi ayırıyor; üstü gök, altı yer oluyor. Bundan sonra yeryüzü bitki ve hayvanlarla donatılıyor.
Kur’an Enbiya Suresi Ayet 30 ; ” Gökler ve yer yapışık iken, onları ayırdığımızı, canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? ”
Kur’an’da yaratılışa ait diğer ayetler şunlardır; Hud Suresi ayet 7;
7-0, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz Arş’ı2 su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır. Böyle iken “ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz” desen, inkarcılar “Mutlaka bu apaçık bir büyüdür” derler.
Furkan Suresi ayet 58;
58-Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. O’nu her türlü övgüyle yücelterek teşbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter!
Secde Suresi Ayet 4-7 ;
4-Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakiler! altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş’a kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?
5-Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde ona yükselir.
6-lşte Allah gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
7-O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı, insanı yaratmaya da çamurdan başladı.
Fussilet Suresi 9-11-12
9-De ki: “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.”
10-0, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. 11-Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “isteyerek veya istemeyerek gelin” dedi. ikisi de, “isteyerek geldik” dediler.
12-Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk, işte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir
Sümer Efsanesine göre; Başlangıçta her yer su. Bunun Nammu adımdaki Tanrıçası sudan büyük bir dağ çıkarıyor. Hava Tanrısı Enlil onu ikiye ayırıyor. Üstü gök, altı yer oluyor. Bilgelik Tanrısı Enki ile Hava Tanrısı Enlil yeri bitkiler, ağaçlar sularla donatıyor. Hayvanlar yaratılıyor ve hepsine idare edecek Tanrılar oluşturuluyor.
İnsanın Yaratılışı
Tekvin, Bap 1’de yaratılışı ve insanın yaratılışı iki türlü anlatılmıştır. Bunun nedeni, birinin ya da ikisinin birden başka kaynaktan alınmış olması.
Birincisinde Tanrı; göğü, yeri, bitkileri, hayvanları yarattıktan sonra, yaratmanın son günü olan altıncı gününde kendi benzeyişinden erkek ve dişi olarak insanı yaratıyor.
Tekvin Bap 2’de Tanrı; bu kez yerin toprağından Adam’ı onun kaburgalarından da kadını yaratıyor.
Kuran’da da bütün varlıkların yaratılması altı gün sürüyor yedinci gün Allah dinleniyor. Altıncı günde insan çamurdan yaratılıyor.
Hicr Suresi 26-28-30-31 -33-34-43Ayetleri bunu geniş olarak açıklıyor;
26-Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.
28-29-Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti. 30-Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler.
31-Ancak iblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı.
32-Allah, “Ey iblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?” dedi.
33-lblis dedi ki: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygı ile eğilemem.”
34-35 Allah, “öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir” dedi.
36-lblis: “Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver” dedi.
37-38-Allah da, “O halde sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen güne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin” dedi.
39-40lblis, “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi.
41-42-Allah, “işte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur” dedi.
43- Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir
Sümer’de de Bilgelik Tanrısı yumuşak kilden kendi benzerinden şekiller yapıyor. Ana Tanrıça ona üfleyerek can veriyor. Bu esnada Ana Tanrıça; Yer Tanrıçası, Doğum Tanrıçası, Bilgelik Tanrısı ile birlikte bulunuyor.
Görüldüğü gibi bu üç dinde de önce büyük bir su var. Ondan, bir dağ çıkıyor. O ikiye bölünüyor. Böylece gök ve yer oluyor.
insanın çamurdan yaratıldığını bildiren diğer ayetler şunlardır;
En’am Suresi Ayet 2; O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de onun kalındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.
Hac Suresi 5;Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir “alaka”dan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir “mudga”dan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz.) içinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağma ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.
Saffat 11 ;(Ey Muhammed!) Şimdi sen onlara sor: “Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.
Rahman 14; Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.
Sümer’de Tanrılar Tevrat ve Kur’anda da Tanrı insanı çamurdan ve kendi benzerinden yaratıyor. Yalnız Tevrat’ın ikinci yaratılış hikâyesinde erkeğin çamurdan kadınında onun kaburgasından yaratıldığı ve cennetten kovulmaları konusu tamamıyla Sümerlilerin bir efsanesine dayanmaktadır. Yalnız Kur’an da kadının Âdem’in kaburgasından yaratıldığı yazılmıyor. Ona karşın hadislerde “Kadınlara hakkı tavsiye ediniz. Çünkü kadın, eğri tarafı baş kısmıdır. Onu doğrultmaya çalışırsanız kırarsınız, olduğu gibi bırakırsan öylece eğri kalır. Kadınlara hayrı tavsiye ediniz.” (2)
Sümer efsanesine göre, Dilmun adında tanrıların yaşadığı saf ve temiz bir ülke var. Burada hastalık ve ölüm bilinmiyor. Fakat suyu yok. Su tanrısı, Güneş Tanrısı yerden su çıkararak orasını tatlı su ile doldurmasını söylüyor. Güneş Tanrısı istemini yapıyor. Böylece Dilmun ağaçları ve çayırlarıyla

Tanrıların cennet bahçesi oluyor. Yer Tanrıçası bu bahçede sekiz bitki yetiştiriyor. Bunlar şifa verici bitkiler olduğundan gelişigüzel yenmesi yasak.
Fakat Bilgelik ve Sular Tanrısı Enki dayanamıyor ve iki yüzü olan vezire bunlardan toplattırarak yiyor. Buna çok kızan Tanrıça Tanrı’yı ölümle lanetleyerek ortadan yok oluyor. Bilgelik Tanrısfnı iyi etmesi için yalvarıyorlar. Tanrıça, Tanrfnın sekiz bitkiye karşılık hasta olan sekiz organını iyi etmek için sekiz Tanrı ve Tanrıça yaratıyor.
Tanrfmn hasta olan kaburgalarından biri, kaburgası, Onu iyi eden Tanrıça’nın adı “Kaburganın Hanımı” anlamına gelen Nin- ti’dir. Bu kelimede Nin Hanım, ti kaburgadır. Ti kelimesinin diğer anlamı da yaşam’dır. Eğer adı ikinci anlama göre alırsak, o zaman ‘yaşamın hanımı’ olur. (3) Bu efsane Tekvin Bap 2:4 ‘te tamamıyla uymaktadır. Sümerlilerde Tanrıların Bahçesi Dilmun Tevrat’ta Tanrı yeri Aden. Her ikisinde de su yok. Tevratta yerden buğu çıkıp toprağı suluyor. Sümer’de de Güneş Tanrısı yerden su çıkarıyor. Tevrat’ta Tanrı, Aden’e meyve ağaçları ve yenmesi yasak olana ağacı dikiyor. Sümer’de de Yer Tanrıçası sulanan bahçede yenmesi yasak bitkileri yetiştiriyor. Tevrat’ta bu bahçenin toprağından yaratılan Adam, onun kaburgasından meydana getirilen kadın, yılan tarafından verilen yasak meyveyi yedikleri için buradan kovuluyor.(4)
Yaratılış olayı için şunlar yazılmış; ilk insanın çamurdan meydana geldiğini ve hayat nefesi verilerek canlandığını düşünmek, kadının erkeğin kaburgasından yaratılmış olduğunu kabul etmek, ancak barbarların yaşadığı çağa ait olmalı. Bunlara inananlara, ayın küflü peynirden yapıldığı din kitaplarında yazılsa ona da inanırlar. İnsanlar Âdem ve Havva’dan üremiş olsalar bu kadar ırk nasıl oluşur.
Kuran’da da ne Havva’nın, ne de kaburgadan yaratıldığı var. Yasak ağaca, sonsuzluk ağacı
denilmiş. Taha Suresi ayet 120 Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: “Ey Adem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?” (5)
Burada da Adn Cenneti deniyor. Cennette ki ırmaklar içenlere kuvvet veren şaraptan, bozulmayan sudan sütten ve süzme baldan imiş.
Muhammed Suresi ayet 5; Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu
gibi olur mu? (6)

Kaynaklar:
1) Samuel Noah Kramer, The Sumerian Their History Culture and Character Chicago 1963s.150-151
2) Giovanni Pettinato, Das altorientalishe Menshenbild un Die Sumerischen and Akkadischen Schöptugsmythen Heildelberg 1971
3) Muazzez ilmiye Çığ Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni Kaynak
4) Diyanet işleri Başkanlığı Kuran Türkçe Meali
Dipnotlar:
1) Felsefe Sözlüğü Voltaire çeviren Lütfü Ay istanbul 1943 Yayınları istanbul Ağustos 1996 2 Basım s.33
2) Hasan Aydın’ın “Kuranda çeşitli Yaratma Kavramları Bilim ve Ütopya Dergisi Aralık 1996 Sahih-i Buhari’den (Kitab en Nikâh no: 1816
3) S.N Kamer History Begins at Sümer çev M.İ. Çığ Tarih Sümer’de Başlar Ankara 1990 s 120)
4) Robert Cooper The Inguiers Text Book, Being Substance Of Thirteen Lecturs on theBible; Boston 1846 s 209
5) Taha Su resi ayet 120
6) Muhammed Suresi ayet 15

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir