Yeniçeri Gülbankı

Gülbenk-i Muhammedi

Allah Allah, illallah! Celil-i Cebbar, Mu’in-i Settar, Haliq’ul-leyl-i ve’n-nehar, La yezal-u Zü’l-celal, Bir Allah

Erin erliğine, Allah’ın birliğine, Küffar-ı haksarın körlüğüne

Şevketlü, Mehabetlü, Padişah-ı alem-penah Hazretlerinin eyyam-ı devletine, Bir Allah

Evveli gaza, Ahiri gaza, Kasd-ı a’da, Kuvvet-i enbiya, Resul-ü Kibriya, Habib-i Hüda, Hazret-i Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşkına Bir Allah

Evveli Kur’an, Ahiri Kur’an, Tebareke’llezi nezzele’l-Furkan, Eli kan, Kılıcı kan, Sinesi üryan, Ciğeri büryan, Din-i mübin uğruna şehid olan, gaziler aşkına, Bir Allah

Üçler, Yediler, Kırklar gülbenk-i Muhammedî nur-u Nebi, kerem-i Ali, pirimiz Sultan Hacı Bektaş-ı Veli

Gerçekler demine hüü, diyelüm hüü

Osmanlıca Çeviren : Çağlar Deniz

Dursun Gümüşoğlu Baba, bizimle başka bir Yeniçeri Gülbankını paylaştı:

Allah Allah İllallâh
Baş üryan, göğüs kalkan, dide al kan, sine püryân
Bu meydanda nice başlar kesilir hiç olmaz soran
Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan
Kulluğumuz, padişaha ayan
Sayılmayız parmakla
Tükenmeyiz kırmakla
Üçler, Beşler, Yediler, Kırklar
Nûr-ı Nebî, Kerem-i Alî, Kerâmâtı Velî
Gülbâng-i Muhammedî,
Pirimiz, Hünkârımız, Üstadımız Kûtb-ül Arifîn
Hacı Bektaş-ı Velî
Dem-i, devranına hü diyelim
Hûûûû…..

Kaynak : Ntv Tarih no: 5’de iki yazma gülbang da ben neşretmiştim Gündağ Kayaoğlu arşivinden, rahmetli refikası Sevim Kayaoğlu’nun lütfetmesi sayesinde…

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir